Gabather genomför företrädesemission om 62 MSEK

Styrelsen i Gabather AB (publ) (”Gabather” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 62 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”)

Gabather AB erhåller rapport gällande klinisk Fas 1a-studie. Studien visar att GT-002 är säker och väl tolererad vid oral administrering.

Gabather AB (publ) rapporterar härmed att bolaget erhållit rapporten gällande Fas 1a-studien i friska frivilliga försökspersoner med den GABAA selektiva läkemedelskandidaten GT-002. Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad Fas 1a-studie i friska frivilliga försökspersoner med syfte att studera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetiska egenskaper (upptag, plasmakoncentration och utsöndring) av GT-002.

Årsstämma i Gabather AB (publ) 2019

Årsstämman i Gabather AB (publ, som hölls den 22 maj 2019, fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Gabather successfully completes phase 1a study of clinical candidate GT-002

Gabather AB reports today that the clinical phase 1 study in healthy volunteers with single ascending doses (SAD study) of GT-002 has been successfully completed.  No drug-related adverse events have been reported and the preliminary conclusion is that the drug is safe and well tolerated, and that the pharmacokinetic properties of GT-002 is very promising. 

Gabather har framgångsrikt slutfört fas 1a studie med läkemedelskandidaten GT-002

Gabather AB kan idag meddela att den kliniska fas 1-studien i friska frivilliga individer med enstaka och ökande doser (SAD-studie) av GT-002 framgångsrikt har slutförts. Inga läkemedelsrelaterade biverkningar har rapporterats. Den preliminära analysen av studien visar att GT-002 är säker och väl tolererad och de farmakokinetiska egenskaperna ser även mycket lovande ut.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i GABATHER AB (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2019 kl. 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö