Idag avslutas teckningstiden i Gabather AB:s noteringsemission av högst 2 400 000 aktier samt lika många teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs Gabather 7 200 000 kronor och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare 10 800 000 kronor före emissionskostnader. Gabather har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units för 4 450 000 kronor, vilket motsvarar 62 procent av emissionsbeloppet.

Bakgrund

Gabather har utvecklat läkemedelskandidater i form av små-molekyler, vilka i interaktion med GabaA-receptorer har visat lovande resultat. Små-molekyler är nya kemiska strukturer som inte finns naturligt i naturen. De är unikt utvecklade för de ändamål som Gabathers forskare vill uppnå.

Gaba är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, alltså gamma-aminosmörsyra, och det är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. Gaba förekommer i ungefär hälften av alla nervceller i hjärnan och alla nervceller i hjärnan antas ha receptorer som binder Gaba. Med tanke på alla de normala neurologiska funktioner samt rubbningar där Gaba är involverat är det inte svårt att förstå vilken oerhörd betydelse Gaba har för ett fungerande nervsystem. Gaba har exempelvis betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, muskeltension och beroende, som t.ex. alkoholberoende. Den vanligaste receptorn för Gaba kallas GabaA-receptorn.

Tester har visat att genom Bolagets små-molekyler kan GabaA-receptorn manipuleras på nya sätt så att man kan nå tidigare outforskade områden, vilket öppnar upp för en differentierad ny verkningsmekanism. Bolaget har därmed möjlighet att utveckla mer effektiva läkemedel med färre biverkningar som kan tillfredsställa den efterfrågan som finns på marknaden och därmed generera goda intäkter till Gabather.

Gabathers fokusområden

Bolaget ska inrikta sig på tre fokusområden: antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel (inkluderande behandling av Alzheimers sjukdom). Eftersom många patent för välkända mediciner börjar upphöra, och generiska kopior trycker ner vinsten för de stora läkemedelsföretagen, finns det i dagsläget en stor efterfrågan på ny utveckling inom Gabathers tre fokusområden.

Patent godkända i Kina och USA

Gabather har i dagsläget fyra registrerade och godkända patent, två i Kina och två i USA, men Bolaget har även skickat in patentansökningar avseende Kanada, Indien och Europa. Gabathers patentansökningar och godkända patent är baserade på unika nya kemiska föreningar som är lika exakta och unika som matematiska formler. Bolagets patent skyddas av den starkaste formen av patentskydd inom läkemedelsområdet.

Teckningsåtagande

Gabather har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units för 4 450 000 kronor, vilket motsvarar 62 procent av emissionsbeloppet. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena. Teckningsåtagarna ingår i samma tilldelningsprincip som övriga tecknare i emissionen.

Erbjudandet i sammandrag

* Värdering: 21 miljoner kronor (pre-money).
* Teckningstid: 17 september 2014 – 1 oktober 2014.
* Teckningskurs: 3 kronor per unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.
* Teckningspost: Minsta teckningspost är 2 000 units (6 000 kronor).
* Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 400 000 aktier samt lika många teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs Gabather 7 200 000 kronor och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare 10 800 000 kronor före emissionskostnader. Lägsta belopp för att fullfölja emissionen och noteringen är 4 450 000 kronor.
* Antal aktier innan emission: 7 000 000 aktier.
* Teckningsåtaganden: Gabather har erhållit teckningsåtaganden om 4 450 000 kronor, motsvarande 62 procent av emissionsbeloppet.
* Notering på AktieTorget: Gabathers aktie och teckningsoption är planerad att upptas till handel på AktieTorget. Första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoption beräknas bli den 3 november 2014.

* Villkor för teckningsoptionen (TO 1): En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för 4,50 kronor. Teckningsoptionerna av serie TO 1 kan utnyttjas för teckning av en aktie vid en av två fastställda tillfällen, varav den första äger rum från och med den 2 mars 2015 till och med den 6 mars 2015 och den andra äger rum från och med den 18 maj 2015 till och med den 22 maj 2015.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsåtagande framgår av noteringsmemorandumet.

Corpura AB är rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information:
Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com