Den 1 oktober 2014 avslutades teckningstiden i Gabathers noteringsemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Nyemissionen tecknades till 15,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 212%. Gabather tillförs därmed cirka 6,4 MSEK efter emissionskostnader och har efter noteringsemissionen 187 ägare. Avräkningsnotor skickas ut den 6 oktober.

Första handelsdag för aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är beräknad till den 3 november 2014.

När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Gabather att uppgå till 9 400 000 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 044 444 SEK. Därutöver kommer det att finnas 2 400 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.

Handelsbeteckningen för aktien kommer att vara GABA med ISIN-kod SE0006257531 och för teckningsoptionen GABA TO 1 med ISIN-kod SE0006257549.

Villkor för teckningsoptionen:
En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för 4,50 kronor. Teckningsoptionerna av serie TO 1 kan utnyttjas för teckning av en aktie vid en av två fastställda tillfällen, varav den första äger rum från och med den 2 mars 2015 till och med den 6 mars 2015 och den andra äger rum från och med den 18 maj 2015 till och med den 22 maj 2015. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare 10 800 000 kronor före emissionskostnader.

Anmälningssedel och instruktion för betalning vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsidawww.gabather.com och på emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.gabather.com.

Corpura AB är rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information:
Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com