Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB
Tredje kvartalet (2015-07-01 – 2015-09-30)
    Rörelsens intäkter uppgick till 25 ( 0) KSEK
    Resultat efter finansiella poster, -1 282 ( -783) KSEK. 
    Resultat per aktie -0,11 (-0,11) SEK.
    Soliditeten uppgick per 2015-09-30 till 96,2 (92,7) %.
    Likviditeten uppgick per 2015-09-30 till 11 832 (3 191) KSEK.

Första nio månader (2015-01-01 – 2015-09-30)
    Rörelsens intäkter uppgick till 89 KSEK
    Resultat efter finansiella poster, -4 562 KSEK. 
    Resultat per aktie -0,39 SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
    Ett samarbete kring elektrofysiologiska studier inleds under hösten med Professor Norio Akaike, Kumamoto Health Science University, Japan
    Patentansökan Quinazolinderivat (LB1001B), har validerats av de lokala patentverken i Danmark, Finland, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Spanien och Schweiz. De lokala patentverken har meddelat att de kommer bevilja patentansökan i respektive land.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
    Bolaget har valt att för närvarande fokusera vidare produktutveckling på substansen Gaaba-002 med inriktning på anti-psykotisk verkan.
    En studie utförd av School of Medical Sciences, University of New South Wales i Sydney, visar att Gaaba-002 påverkar Gaba receptorn som en positiv modulator och ger inte heller någon direkt effekt på neuron-populationen med reducerad risk för biverkningar som resultat.
    Ingen affinitet för Gaaba-002 har synts i in-vitro experiment med ett flertal andra relevanta receptorer upp till 10000 gånger över den dos som behövs för motsvarande test av Gaba-receptorn med en slutsats att Gaaba-002 är extremt selektiv.

VD Bert Junno kommenterar utvecklingen
Bolagets utvecklingsprogram går enligt den tidigare tidsplanen och med en
huvudinriktning på utveckling av anti-psykotiska läkemedel. Bolaget har valt att för närvarande fokusera vidare produktutveckling på substansen Gaaba-002 med inriktning på anti-psykotisk verkan. Bolaget inväntar leverans av en större mängd läkemedelssubstans som förberedelse för toxikologiska studier.  Toxicitetsstudierna förväntas att kunna påbörjas under november-december 2015 och fortsätta under våren 2016. Om toxicitetsstudierna blir lyckosamma förväntas ansökan om studier för klinisk fas 1 kunna skickas in under andra halvåret 2016.
Bolaget fortsätter samtidigt forskningssamarbetet med University of New South Wales där olika studier pågår. Gabather har i perioden tecknat ett forskningsavtal med professor Norio Akaike vid Kumamoto University, Japan, som innehåller support både för produktutveckling och forskning kring nya substanser. Gabather besökte också under september olika sjukhus i Europa som har intresse av och möjligheter att genomföra klinisk utveckling inom bolagets fokusområden.
Gabather har under kvartalet varit aktivt med att marknadsföra bolagets utvecklingsprogram vid:
1.    Outsourcing in Clinical Trials Nordics Conference i Köpenhamn 9-10e september.
2.    Sachs forum i Basel den 28e september- 1e oktober.
3.    Bio Japan i Yokohama den 13-16e oktober.
4.    Neuroscience meeting i Chicago den 17-21e oktober.

Bolaget planerar vidare att i närtid deltaga i:
1.    Bio Europe i München den 2-4e november.
2.   BioFit i Strasbourg den 1-2e december.
3.   Biotech showcase och JP Morgan healthcare conference den 10-13e januari.

Syftet med dessa aktiviteter är att presentera bolaget internationellt och att utöka interaktionen med externa forskare, underleverantörer och läkemedelsbolag.

Bert Junno
VD
Gabather AB
Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet.

Affärsmodell
Gabathers avsikt är att fokusera på utvecklingen av huvudindikationen och attsjälvständigt äga sitt läkemedelsutvecklingsprogram för denna huvudindikation fram till de första effektdata föreligger i tidiga kliniska försök. Detta förhindrar inte bolaget från att söka partnerskap med etablerade bioteknik- och läkemedelsutvecklingsbolag avseende andra läkemedelskandidater.

En framgångsrik licensstrategi kommer att spela en viktig roll för Gabather dels genom att validera bolaget och bolagets teknologiplattform, dels öka intresset från aktiemarknaden och finansiera övriga kliniska program. Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal nya läkemedel.

Målsättningar
Gabathers målsättning är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Aktien
Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014. Aktietorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Aktietorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.

Teckningsoptioner
Teckningsoptioner TO1Teckningsperioden för TO1 avslutades den 22 maj 2015. Totalt utnyttjades 2 379 361 teckningsoptioner, mer än 99% av utställda, under de två teckningsperioderna.

Optioner till nyckelpersoner
Vid årsstämman 2015 beslutades om ett nytt långsiktigt optionsprogram till nyckelpersoner omfattande vederlagsfri tilldelning av högst 180 000 optioner. Optionerna erhålls för verksamhetsåren 2015, 2016, 2017 och 2018. Varje option berättigar innehavaren att förvärva 1 aktie i Gabather till ett lösenpris om 13,22 kr.
För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2015/2018 har 236 566 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.
Fullt utnytjat innebär optionsprogrammet en utspädning motsvarande cirka 2 % av aktierna bolaget.

Principer för delårsrapportens upprättande
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3″).

Koncern, moderbolag och dotterbolag
I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammet. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget.

Övriga upplysningar
Bolaget bildades under våren 2014 och verksamheten startade under hösten 2014. Detta är bolagets andra verksamhetsår. Detta påverkar jämförelsetalen.
Aktivering av utvecklingskostnader sker över balansräkningen.

Granskning av revisor
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
2016-02-19 Bokslutskommuniké