Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i september 2014 kan aktier tecknas under perioden 2 – 6 mars 2015 eller 18 – 22 maj 2015. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för 4,50 kronor. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information i god tid före teckningsperioden.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.gabather.com och på emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se.

Villkor för teckningsoptionen:

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för 4,50 kronor. Teckningsoptionerna av serie TO 1 kan utnyttjas för teckning av en aktie vid en av två fastställda tillfällen, varav den första äger rum från och med den 2 mars 2015 till och med den 6 mars 2015 och den andra äger rum från och med den 18 maj 2015 till och med den 22 maj 2015. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget 10 800 000 kronor före emissionskostnader. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption TO 1 beräknas ske cirka tre veckor efter respektive teckningsperiods utgång.

Anmälningssedel och instruktion för betalning vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgänglig på Bolagets hemsidawww.gabather.com och på emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.gabather.com och på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se.

För ytterligare information:
Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com