Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i september 2014 kan aktier tecknas under perioden 18 – 22 maj 2015. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för 4,50 kronor. Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 20 maj 2015 eller utnyttjas senast den 22 maj 2015 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information i god tid före teckningsperioden.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.gabather.com och på emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se.

Villkor för teckningsoptionen:

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för 4,50 kronor. Teckningsoptionerna av serie TO 1 kan utnyttjas för teckning av en aktie vid en av två fastställda tillfällen, varav den första äger rum från och med den 2 mars 2015 till och med den 6 mars 2015 och den andra äger rum från och med den 18 maj 2015 till och med den 22 maj 2015. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget 10 800 000 kronor före emissionskostnader. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption TO 1 beräknas ske cirka tre veckor efter respektive teckningsperiods utgång.

Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 20 maj 2015 eller utnyttjas senast den 22 maj 2015 blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Anmälningssedel och instruktion för betalning vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.gabather.com och på emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.gabather.com.

För ytterligare information:
Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.