Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Första kvartalet (2015-01-01 – 2015-03-31)

Rörelsens intäkter uppgick till 34 KSEK

Resultat efter finansiella poster, -1 220 KSEK. Resultat per aktie -0,13 SEK.

Soliditeten uppgick per 2015-03-31 till 93,63 %.

Första teckningsperioden för TO1 gick ut under mars. 201 023 aktier tecknades med registrering i april.

EPO meddelade att de kan bevilja bolagets patentansökan L1001B i Europa

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Av bolagets fem läkemedelskandidater publicerades delresultat ifrån utvecklingen av substanserna Gaaba-001-003 i april månad. Utav dessa substanser uppvisade Gaaba-002 potential för antipsykotisk behandling och Gaaba-001 uppvisade en möjlig potential för behandling av ångest. Gaaba-003 uppvisade så långt inga unika egenskaper. Alla tre substanserna saknade sedativa biverkningar.

VD Bert Junno kommenterar

I perioden fortsatte Gabather med fördjupad utveckling av bolagets läkemedelssubstanser. Fem substanser, Gaaba-001-005, valdes ut som de första att testas i djurstudier för verifiering av verkansmekanismer och att bolagets nya leverantör av läkemedelssubstans håller måttet. Arbetet påbörjades med att substanserna undersöktes med avseende på löslighet för att kunna injiceras i biologiska modeller. Dessutom undersöktes om substanserna skulle kunna framställas i fast form för att ges oralt vilket är målet för färdiga läkemedel. Båda målen nåddes och in-vivo studier kunde påbörjas. I en första fas testades enbart Gaaba-001-003 i ångest och psykosmodeller varvid Gaaba-001 visade effekt i en ångestmodell och Gaaba-002 visade effekt i en psykosmodell. Hittills har inte Gaaba-003 uppvisat några effekter mer än att den precis som de andra två substanserna inte är sedativa (bedövande/sövande).

Gabathers VD och CSO har i perioden varit aktiva med att träffa forskare och medarbetare ifrån läkemedelsbolag för att stämma av att bolagets utvecklingsprogram går i en attraktiv riktning. Dessutom har CSO skapat nya relationer med universitet som kommer att verka som bolagets forskningscentra.

Bolagets närmaste större mål är att kunna inleda större säkerhetsstudier under hösten och planera för kliniska studier under 2016.

Bert Junno

VD, Gabather AB

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Runt 2004 kontaktade Cand. Scient. Mogens Nielsen från Roskilde, Professor Olov Sterner vid Lunds universitet för att få hjälp med att utveckla nya kemiska föreningar som kunde utvecklas till läkemedel. Mogens Nielsen hade då arbetat med att undersöka Gaba-receptorns biologiska funktioner sedan 20 år tillbaka. Redan från början av detta samarbete var målet att finna läkemedelskandidater som kunde erbjuda nya behandlingsformer med större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Affärsmodell

Gabathers avsikt är att fokusera på utvecklingen av huvudindikationen som kommer att bestämmas vid en framtida tidpunkt efter att de pre-kliniska studierna genomförts under 2015. Bolagets mål är att självständigt äga det läkemedelsutvecklingsprogram som i dagsläget mest troligt ligger inom områdena antipsykotika och/eller antidepressiva och ångestdämpande läkemedel. Detta förhindrar inte Bolaget från att söka partnerskap med etablerade bioteknik- och läkemedelsutvecklingsbolag avseende andra läkemedelskandidater.

En framgångsrik licensstrategi kommer att spela en viktig roll för Gabather dels genom att validera Bolaget och Bolagets teknologiplattform, dels öka intresset från aktiemarknaden och finansiera övriga kliniska program. Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade emot ett flertal nya läkemedel.

Målsättningar

Gabathers målsättning är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Aktien

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014. Aktietorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Aktietorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner TO1

Teckningsoptionerna av serie TO 1 kan utnyttjas för teckning av en aktie vid ett av två fastställda tillfällen, varav den första ägde rum från och med den 2 mars 2015 till och med den 6 mars 2015 och den andra äger rum från och med den 18 maj 2015 till och med den 22 maj 2015.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3″).

Övriga upplysningar

Bolaget bildades under våren 2014 och verksamheten startade under hösten 2014. Detta är bolagets andra verksamhetsår. Då bolaget bildades i maj 2014 lämnas inga jämförelsetal från första kvartalet 2014.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2015-08-21 Halvårsrapport

2015-10-23 Delårsrapport tre

Malmö 2015-05-13

Styrelsen

Gabather AB (Publikt)