ktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2015 kl. 14.00 i Grand Hotel Lund, Bantorget 1, 221 04 Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GABATHER AB (PUBL)

Aktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2015 kl. 14.00 i Grand Hotel Lund, Bantorget 1, 221 04 Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 9 juni 2015, dels senast den 9 juni 2015 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under Gabather AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö, via e-post till gabather@fredersen.se eller per fax nr 040-232003. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 9 juni 2015 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Fredersen Advokatbyrå till handa under ovanstående adress senast den 9 juni 2015. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.gabather.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
14. Beslut om personaloptionsprogram
15. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten
16. Avslutning

Beslutsförslag
Utdelning (punkt 8.b))
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 1, 9-11)
Förslag föreligger
att Svein Mathisen väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter,
att en auktoriserad revisor utan revisorssuppleant ska utses,
att inget styrelsearvode ska utgå till Svein Mathisen, Bert Junno och Olov Sterner för räkenskapsåret 2015, men att styrelsearvode ska utgå till BG Svensson för räkenskapsåret 2015 med ett belopp som motsvarar ett styrelsearvode på helårsbasis om 50 000 kronor; styrelsearvodet till BG Svensson för räkenskapsåret 2015 ska således utgöras av den pro rata-andel av 50 000 kronor som motsvarar den del av räkenskapsåret 2015 som BG Svensson varit styrelseledamot i bolaget,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Svein Mathisen, Bert Junno och Olov Sterner samt att nyval sker av BG Svensson,
att Svein Mathisen omväljs till styrelseordförande, samt
att Magnus Hahnsjö omväljs till revisor.

BG Svensson, född 1945, är utbildad ingenjör och civilekonom från Lunds universitet. BG Svensson har internationell erfarenhet från ledande befattningar inom finans- och banksektorn och har varit verkställande direktör för CONNECT Skåne, Lunds universitets holdingbolag och Science Village Scandinavia AB samt har erfarenhet från ett antal styrelseuppdrag inom kunskapsintensiva tillväxtbolag. BG Svenssons nuvarande uppdrag i andra företag omfattar bland annat senior rådgivare åt Innovationsverksamheten på Lunds universitet, styrelseordförande i Forskarpatent i Syd AB samt styrelseledamot i Nares AB.

Ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen föreslår att § 2 i bolagsordningen ska ha följande lydelse: ”Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län”.

Beslut enligt denna punkt är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 15 procent av vid var tid utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om personaloptionsprogram (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett personaloptionsprogram på i huvudsak följande villkor.

A. Personaloptionsprogram; och

B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Bakgrund
Styrelsen för Gabather AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för verkställande direktören och en nyckelkonsult i Bolaget (var för sig ”Deltagaren”, gemensamt ”Deltagarna”).

Syftet med det föreslagna personaloptionsprogrammet (”Personaloptionsprogrammet”) är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för Deltagarna genom ett ersättningssystem kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för Bolagets aktieägare och Deltagarna. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra Gabathers möjligheter att behålla Deltagarna. Det närmare innehållet i Personaloptionsprogrammet framgår under A nedan.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen även att årsstämman ska fatta beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under B nedan.

A. Styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram 2015/2019

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogrammet enligt i huvudsak följande riktlinjer:

1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 180 000 personaloptioner.

2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 110 procent av den genomsnittliga slutkursen för Bolagets aktie på AktieTorget AB under tio handelsdagar efter årsstämman 2015. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt; teckningskursen ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.

3. Personaloptionsprogrammet ska omfatta två medarbetare i Bolaget, Bolagets verkställande direktör och en nyckelkonsult, som ska erhålla personaloptioner enligt följande principer:

Verkställande direktören högst 120 000 personaloptioner

Nyckelkonsulten högst 60 000 personaloptioner

4. Tilldelning ska ske senast den 10 juli 2015. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga tidpunkten för tilldelning med upp till fyra månader om så krävs av praktiska skäl.

5. De tilldelade personaloptionerna tjänas in enligt följande:

För verkställande direktören:
(i) För 30 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2015;
(ii) För 30 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016;
(iii) För 30 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017; samt
(iv) För 30 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018.

För nyckelkonsulten:
(i) För 15 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2015;
(ii) För 15 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016;
(iii) För 15 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017; samt
(iv) För 15 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018.

För det fall att mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget säljs till en och samma aktieägare och/eller Bolagets aktier avnoteras från den marknadsplats vid vilken Bolagets aktier är noterade ska samtliga 180 000 personaloptioner anses intjänade vid den tidpunkt då aktieägaren tillträder aktierna i Bolaget, respektive dagen efter sista dag för handel på marknadsplatsen. I sådant fall äger Deltagaren, oaktat vad som framgår i övrigt av villkoren för Personaloptionsprogrammet, rätt att under två månader från intjänandet utnyttja samtliga tilldelade personaloptioner.

Intjäning förutsätter att Deltagaren är fortsatt aktiv i Bolaget vid varje tidpunkt då intjäning sker. För det fall Deltagaren upphör att vara aktiv i Bolaget efter en intjäningstidpunkt men före sista utnyttjandetidpunkt, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid utnyttjandetidpunkterna men vidare intjäning sker inte.

6. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.

7. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner enligt följande:

För verkställande direktören:
(i) För 30 000 personaloptioner, 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2015 till och med den 1 december 2016;
(ii) För 30 000 personaloptioner, 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 till och med den 1 december 2017;
(iii) För 30 000 personaloptioner, 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017 till och med den 1 december 2018; samt
(iv) För 30 000 personaloptioner, 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 till och med den 1 december 2019.

För nyckelkonsulten:
(i) För 15 000 personaloptioner, 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2015 till och med den 1 december 2016;
(ii) För 15 000 personaloptioner, 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 till och med den 1 december 2017;
(iii) För 15 000 personaloptioner, 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017 till och med den 1 december 2018; samt
(iv) För 15 000 personaloptioner, 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 till och med den 1 december 2019.

8. Deltagande i Personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

9. Personaloptionerna ska regleras i särskilt avtal med Deltagaren. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. Styrelsen äger i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet, helt eller delvis.

B. Styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner  

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet, samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av högst 236 556 teckningsoptioner på följande villkor:

1. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Goldcup 11149 AB (under namnändring till Gabather Finans AB), org. nr 559013-4861, (”Dotterbolaget”). Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogrammet. Mot bakgrund av vad som angivits under Bakgrund ovan anser styrelsen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att Deltagarna erbjuds deltagande i Personaloptionsprogrammet.

2. Teckning ska ske senast den 10 juli 2015. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten.

3. Överteckning får inte ske.

4. Teckningsoptioner ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Personaloptionsprogrammet.

5. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2015/2019, Bilaga A (”Optionsvillkoren”). Av Optionsvillkoren följer bland annat:

(i) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 110 procent av den genomsnittliga slutkursen för Bolagets aktie på AktieTorget AB under tio handelsdagar efter årsstämman 2015. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt; teckningskursen ska dock inte understiga aktiens kvotvärde;

(ii) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkoren;

(iii) att optionsrätten får utnyttjas enligt följande:

a. Teckning av 45 000 aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner, 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2015 till och med den 1 december 2016;
b. Teckning av 45 000 aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner, 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 till och med den 1 december 2017;
c. Teckning av 45 000 aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner, 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017 till och med den 1 december 2018;
d. Teckning av 45 000 aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner, 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 till och med den 1 december 2019; samt
e. Teckning av 56 556 aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner, under perioden från och med 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2015 till och med den 1 december 2019 i samband med att ovan angivna teckningsoptioner utnyttjas;

(iv) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkoren; och

(v) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 6 i Optionsvillkoren.

(vi) vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 26 284,00 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till Deltagare i Personaloptionsprogrammet utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A ovan.

Besluten enligt A och B ovan i denna punkt ska fattas som ett beslut. Besluten omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Beslut enligt denna punkt är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information
Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Lund i maj 2015
Gabather AB (publ)
Styrelsen