Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Andra kvartalet (2015-04-01 – 2015-06-30)

 •   Rörelsens intäkter uppgick till 30 KSEK
 •   Resultat efter finansiella poster, -2 060 KSEK.
 • Resultat per aktie  -0,17 SEK.
 • Soliditeten uppgick per 2015-06-30 till 91,7 %.
 • Likviditeten uppgick per 2015-06-30 till 14 562 KSEK.

Första halvåret (2015-01-01 – 2015-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 64 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster, -3 280 KSEK.
 • Resultat per aktie-0,28 SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Andra teckningsperioden för TO1 gick ut under maj. 2 178 338 optioner utnyttjades och 2 178 338 aktier registrerades i juni.
 • Totalt utnyttjades 2 379 361 teckningsoptioner, mer än 99% av utställda, under de två teckningsperioderna.
 • Gabather tecknade i juni ett forskningsavtal med School of Medical Science, University of New South Wales, i Sidney, Australien.

VD Bert Junno kommenterar utvecklingen och händelser efter kvartalets utgång

Bolagets utvecklingsprogram går enligt den tidigare tidsplanen med inriktning på utveckling av anti-psykotiska läkemedel.
Fokus i perioden har legat på att verifiera de anti-psykotiska effekterna hos substanserna Gaaba-002, -004 och -005. Gaaba-002 har visat samma positiva effekter som i tidigare försök. De samlade resultaten för Gaaba-002 visar på likvärdiga effekter som Clozapine men utan denna molekyls sedativa effekter. Gaaba-004 uppvisade också positiva effekter i vissa delar av försöken. Gaaba-005 visade inga effekter.
Ett samarbete har inletts med University of New South Wales och studier pågår. Dessutom kommer Gabather att samarbeta med professor Norio Akaike vid Kumamoto University, Japan.
Gabather besökte i juli ett antal universitet och forskningsinstitut i Japan under första halvan av juli månad. Syftet var att etablera nya samarbeten med intressanta forskningsgrupper inom CNS området. Ett samarbete kring elektrofysiologiska studier kommer att inledas under hösten med Professor Norio Akaike, Kumamoto Health Science University. Michael Robin Witt höll också ett seminarium på National Institute for Physiological Sciences i Okazaki, Japan.

Under hösten kommer bolaget att finnas representerat vid följande konferenser:

 1. Outsourcing in Clinical Trials Nordics Conference i Köpenhamn 9-10e september.
 2. Sachs forum i Basel den 1-3e oktober.
 3. Bio Japan i Yokohama den 16-18e oktober.
 4. Neuroscience meeting i Chicago den 17-21e oktober.
 5. Bio Europe i München den 2-4e november.
 6. BioFit i Strasbourg den 1-2e december.

Syftet med dessa aktiviteter är att presentera bolaget internationellt och att utöka interaktionen med externa forskare, underleverantörer och läkemedelsbolag.

Bert Junno

VD, Gabather AB

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet.

Affärsmodell

Gabathers avsikt är att fokusera på utvecklingen av huvudindikationen som kommer att bestämmas vid en framtida tidpunkt efter att de pre-kliniska studierna genomförts under 2015. Bolagets mål är att självständigt äga sitt läkemedelsutvecklingsprogram för denna huvudindikation. Detta förhindrar inte bolaget från att söka partnerskap med etablerade bioteknik- och läkemedelsutvecklingsbolag avseende andra läkemedelskandidater.

En framgångsrik licensstrategi kommer att spela en viktig roll för Gabather dels genom att validera bolaget och bolagets teknologiplattform, dels öka intresset från aktiemarknaden och finansiera övriga kliniska program. Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade emot ett flertal nya läkemedel.

Målsättningar

Gabathers målsättning är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Aktien

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014. Aktietorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Aktietorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner TO1

Teckningsperioden för TO1 avslutades den 22 maj 2015.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2015 beslutades om ett nytt långsiktigt optionsprogram till nyckelpersoner omfattande vederlagsfri tilldelning av högst 180 000 optioner. Optionerna erhålls för verksamhetsåren 2015, 2016, 2017 och 2018. Varje option berättigar innehavaren att förvärva 1 aktie i Gabather till ett lösenpris om 13,22 kr.

För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2015/2018 beslutade årsstämman 2015 att emittera högst 236 566 teckningsoptioner till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Fullt utnytjat innebär optionsprogrammet en utspädning motsvarande cirka 2 % av aktierna bolaget.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3″).

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammet. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget.

Övriga upplysningar

Bolaget bildades under våren 2014 och verksamheten startade under hösten 2014. Detta är bolagets andra verksamhetsår. Detta påverkar jämförelsetalen.

Aktivering av utvecklingskostnader sker över balansräkningen.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2015-10-23 Delårsrapport tre