Den 17 september 2014, inleddes Gabathers nyemission om 7 200 000 kronor inför notering på AktieTorget. Nyemissionen pågår till och med den 1 oktober 2014. Gabather har i noteringsemissionen erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units för 4 450 000 kronor, vilket motsvarar 62 procent av emissionsbeloppet. På sida 25 i Gabathers noteringsmemorandum under rubriken ”Aktiekapitalets utveckling” framgår att en nyemission om 2 500 000 aktier genomförts tidigare under 2014.

Gabather önskar förtydliga att nyemissionen om 2 500 000 aktier genomfördes i början av augusti 2014 i syfte att förbereda bolaget för en kommande notering, och till teckningskurs om 1,5 kronor per aktie. Nyemissionen genomfördes i syfte att förvärva patent (ett nytt USA-patent erhölls nyligen), anställa kompetent personal och för att kunna inleda kommersiell produktutveckling. Tecknarna i nyemissionen om 2 500 000 aktier har samtidigt förbundit sig (utan ersättning eller rabatt) att teckna ett lika stort belopp i aktuell noteringsemission. Bolagets huvudägare Forskarpatent i Syd AB deltog inte i emissionen om 2 500 000 aktier men har förbundit sig att teckna units om 3 kronor per unit, för motsvarande 700 000 kronor i aktuell noteringsemission. Den pågående noteringsemissionen inbjuder till köp av units omfattande en aktie, samt en teckningsoption vilken kan omvandlas till aktie under våren 2015.

För ytterligare information:
Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com