Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Tredje kvartalet (2016-07-01 – 2016-09-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (25) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -1 788 (-1 282) KSEK. 
  • Resultat per aktie -0,12 (-0,11) SEK.

Första nio månader (2016-01-01 – 2016-09-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (89) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -5 656 (-4 562) KSEK. 
  • Resultat per aktie -0,38 (-0,39) SEK.
  • Soliditeten uppgick per 2016-09-30 till 96,8 (96,2) %.
  • Likviditeten uppgick per 2016-09-30 till 30 076 (11 832) KSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Gabather har undertecknat ett konsortieavtal för klinisk utveckling av bolagets läkemedelskandidat GT-002 tillsammans med partnerbolagen Pharmaterials, Smerud och CRST. Samarbetet startar i oktober och varar fram till och med fas 2a eller i totalt tre år. Avtalet ger ett nettobidrag ifrån lokala EU myndigheter till samarbetet om ca 10 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång. 

VD Bert Junno kommenterar utvecklingen

I tredje kvartalet har bolaget tillsammans med partnerbolagen Pharmaterials, Smerud och CRST erhållit finansiering om ca 10 miljoner kronor genom Eurostars programmet. Bidraget delfinansierar klinisk utveckling av bolagets substans GT-002. Utvecklingen av substansen GT-002 går vidare emot GMP (Good Manufacturing Practice) tillverkning inför kliniska studier. Bolaget har samtidigt tagit fram en ny hemsida med engelsk översättning som tydliggör bolagets internationella ansträngningar att finna externa partners för gemensam utveckling av bolagets läkemedelskandidater samt öka det internationella intresset för bolagets aktie. Med syfte att bredda portföljen av läkemedelskandidater och för att spara kostnader i befintlig verksamhet, invigde bolaget i perioden ett nytt forskningslaboratorium i Södertälje. Nya och fler läkemedelskandidater skapar värde i bolaget och ökar samtidigt bolagets chanser att utveckla nya unika och effektiva läkemedel.

Bert Junno

VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på fyra fokusområden: antipsykotiska läkemedel, antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel (inkluderande behandling av Alzheimers sjukdom). Eftersom många patent för välkända mediciner börjar upphöra, och generiska kopior trycker ner vinsten för de stora läkemedelsföretagen, finns det i dagsläget en stor efterfrågan på ny utveckling inom Gabathers fyra fokusområden. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget har under 2015 valt produktkandidaten GT-002 för behandling av psykotiska tillstånd för vidare produktutveckling. Prioritet ges idag till att ta GT-002 till klinisk utveckling. Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 15 miljarder dollar år 2014. 

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet kring GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök. Detta förhindrar inte bolaget ifrån att tidigt söka partnerskap med etablerade bioteknik- och läkemedelsbolag avseende andra läkemedelskandidater.

En framgångsrik licensstrategi kommer att spela en viktig roll för Gabather genom att validera bolaget och bolagets teknologiplattform. Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal nya sjukdomar inom det centrala nervsystemet. 

Produktutveckling av substanser med verkan på Gaba-A receptorn

Gaba är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, alltså gamma-aminosmörsyra, och det är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. Gaba har bland annat betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för Gaba kallas GabaA-receptorn. Tester har visat att genom Bolagets små-molekyler kan GabaA-receptorn manipuleras så att nya verkningsmekanismer kan konstateras. Gabather har genomfört ett flertal in vitro och in vivo experiment på substanserna GT-001 – GT-006. Substanserna testades bland annat i olika modeller för psykos och ångest med det lovande generella resultatet att ingen av substanserna GT-001 till GT-006 gav några sedativa biverkningar. Av de undersökta substanserna uppvisade GT-002 liknande resultatsvar som Clozapine i en psykosmodell. Fokus för bolagets läkemedelsutveckling har därför legat på substansen GT-002 som skulle kunna möjliggöra ett nytt, ”First in Class”, antipsykotiskt läkemedel.

Aktien

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014. 

Företrädesemission

Under andra kvartalet genomförde Gabather en företrädesemission där bolaget tillfördes 32,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen tecknades till cirka 213 procent. Teckningskursen var 11 kronor per aktie. Genom företrädesemissionen ökade aktiekapitalet med 327 204,44 kronor, innebärande att aktiekapitalet uppgår till 1 636 022,33 kronor. Antalet aktier ökade med 2 944 840 aktier, innebärande att antalet aktier uppgår till 14 724 201 aktier.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2015 beslutades om ett nytt långsiktigt optionsprogram, (2015-18), till nyckelpersoner omfattande vederlagsfri tilldelning av högst 180 000 optioner. Optionerna erhålls för verksamhetsåren 2015, 2016, 2017 och 2018. Varje option berättigar innehavaren att förvärva 1,06 aktie i Gabather till ett lösenpris om 12,50 kr. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är omräknade till följd av den genomförda företrädesemissionen. En tilldelning om 45 000 optioner skedde i mars 2016.

För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2015-2018 har 236 566 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Fullt utnyttjat innebär optionsprogrammet en utspädning motsvarande 1,7 % av aktierna bolaget.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammet. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget.

Övriga upplysningar

Bolaget bildades under våren 2014.

Aktivering av utvecklingskostnader sker över balansräkningen.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2017-02-14 Bokslutskommuniké