Styrelsen i Gabather AB (publ) (”Gabather” eller ”Bolaget”) har den 15 mars 2016 beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 32,4 Mkr. Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 26 Mkr motsvarande ca 80 procent. Teckningskursen i företrädesemissionen är 11 kronor. Företrädesemissionen genomförs under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 4 april 2016. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Sammanfattning
• Styrelsen i Gabather har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för Bolagets befintliga aktieägare om ca 32,4 Mkr.
• Villkoren i förträdesemissionen innebär att fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie innebärandes att upp 2 944 840 aktier emitteras till kursen 11 kronor.
• Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 4 april 2016, kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
• Företrädesemissionen är säkerställd till 26 Mkr, motsvarande ca 80 procent, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
• Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 11 april 2016.
• Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår mellan 14 och 28 april 2016

Bakgrund och motiv
Sedan Gabather noterades på AktieTorget i november 2014 har Bolaget haft en positiv utveckling i verksamheten. Utifrån de patent och den kunskap som låg till grund för Bolaget har ett flertal substanser identifierats som därefter testats och utvärderats. Utifrån de utvärderade substanserna identifierades GT-002 som den mest intressanta och valdes ut för fortsatt utveckling. Ytterligare studier av GT-002 tillsammans med Gabathers utvecklingspartner indikerade att substansen kan ha antipsykotisk verkan utan att uppvisa sedativa biverkningar.
Med GT-002 har Gabather ett intressant projekt där Bolaget tagit fram en plan för den fortsatta utvecklingen som inkluderar två inledande kliniska fas-I-studier. För närvarande pågår de toxicitetsstudier som skall validera GT-002 inför de kliniska studierna som förväntas inledas innan utgången av 2016.
Den förestående nyemissionen innebär en väsentlig förstärkning av Gabathers finansiella resurser och möjliggör en långsiktig satsning på GT-002 där projektet har möjlighet att uppnå viktiga och värdeökande steg i utvecklingen. Målsättningen är att initiera en fas Ia-studie innan utgången av 2016 där substansen testas på friska frivilliga. Under 2017 är målsättningen att inleda en uppföljande Ib-studie på patienter och därmed erhålla potentiell indikativ effektdata för substansen.
Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för den planerade verksamheten för fortsatt utveckling av Bolagets egna läkemedelskandidat och forsknings- och utvecklingsaktiviteter under de kommande tolv månaderna. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget, vid full teckning, 32,4 Mkr före emissionskostnader och därmed säkerställs finansiering av verksamheten under minst de tolv kommande månaderna.
Gabather bedömer att kapitalet från den förestående emissionen tillsammans med befintliga medel finansierar Bolaget in i 2018 inklusive de två planerade kliniska studierna för GT-002. Av det tillförda kapitalet i emissionen avses omkring 25 Mkr användas till fas Ia respektive fas Ib-studien. Återstående del avses användas till löpande kostnader i Bolaget samt stödjande pre-kliniskt arbete avseende GT-002 och utveckling av ytterligare substanser.

Företrädesemissionen
Gabathers styrelse har beslutat, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av upp till 2 944 840 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 32,4 Mkr före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 11 april 2016 är aktieägare i Gabather erhåller en (1) teckningsrätt per aktie och fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till kursen 11,0 kronor per aktie.

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske
– i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier,
– i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och
– i tredje hand till emissionsgaranter i enlighet med respektive garants garantiåtagande, eller vid överteckning pro rata i förhållande till respektive garants garantiåtagande.
Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen infaller den 11 april 2016 och teckningstiden löper under perioden 14 till och med 28 april 2016, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Handel med teckningsrätter beräknas ske under perioden 14 till 26 april 2016.
I samband med emissionen har Gabather erhållit teckningsåtaganden från tre befintliga aktieägare om sammantaget 1,8 Mkr, motsvarande 5,5 procent av emissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare om sammanlagt 24,2 Mkr, motsvarande 74,7 procent av emissionen. Sammantaget omfattas emissionen till 26 Mkr av teckningsåtaganden och emissionsgarantier, motsvarande ca 80,3 procent av emissionen.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
4 april  Extra bolagsstämma

7 april  Sista handelsdag inklusive teckningsrätt

8 april  Första handelsdag exklusive teckningsrätt

11 april  Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen

6 april  Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

14 – 26 april  Handel med teckningsrätter

14 – 28 april  Teckningsperiod

14 april – omkring 19 maj Handel i BTA
Omkring 3 maj Offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall

Omkring 19 maj BTA omvandlas till aktier

Finansiella och legala rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Gabather i samband med nyemissionen.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Gabathers aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Bert Junno, VD
Gabather AB
Skeppsbron 2
21120 Malmö
Tel. 0707-772209
E:mail: info@gabather.com
www.gabather.com