Aktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till extrastämma den 4 april 2016 kl. 12.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistreringen börjar kl. 11.30 och avbryts när stämman öppnas. Efter stämman bjuds det på lättare förtäring.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i extrastämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 29 mars 2016, dels senast den 29 mars 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i extrastämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Gabather AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till gabather@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få deltai stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 29 mars 2016 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 29 mars 2016. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg skafullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.gabather.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Förslag till dagordning
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av en eller två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Beslut om emission av aktier
8 Avslutning

Beslutsförslag
Beslut om emission av aktier (punkt 7)
Styrelsen föreslår stämman besluta att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. För emissionen ska följande villkor gälla.
1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst cirka 327 204,45 kronor.
2. Antalet nyemitterade aktier ska uppgå till högst 2 944 840 stycken.
3. Innehav av en befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 11 april 2016 ska berättiga tillen (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.
4. Teckningskursen för varje nyemitterad aktie ska vara 11 kronor.
5. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske
a) i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier,
b) i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och
c) i tredje hand till emissionsgaranter i enlighet med respektive garants garantiåtagande, eller vid överteckning pro rata i förhållande till respektive garants garantiåtagande.
6. Teckningsperioden ska löpa från och med den 14 april 2016 till och med den 28 april 2016. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden genom meddelande senast den 28 april 2016.
7. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.
8. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.
9. Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrig information
Fullständiga beslutsförslag jämte tillhörande handlingar kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats senast två veckor före stämman. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer även att läggas fram på stämman. Kallelsen kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterbolag, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Malmö i mars 2016 Gabather AB (publ)

Styrelsen

LADDA NER PRESSMEDDELANDE