Gabather AB (publ) har upprättat ett tillägg till det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 8 april 2015 avseende inbjudan till teckning av aktier i bolaget. Tillägget är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet. Tillägget har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.gabather.com samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se.

Gabather har efter Prospektets godkännande och offentliggörande den 8 april 2016 genomfört den första delen av de toxikologiska studier som krävs för att få bolagets läkemedelskandidat GT-002 validerad inför ansökan om kliniska studier. Med anledning av ovan nämnda studie har Gabather den 18 april 2016 publicerat ett pressmeddelande och samt upprättat tilläggsprospekt.

Ytterligare information om företrädesemission finns att tillgå på Gabathers hemsida www.gabather.com samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.