Kommuniké från extrastämma i Gabather AB (publ) den 4 april 2016

Gabather AB (publ) höll den 4 april 2016 en extra bolagsstämma. Vid stämman beslutades att genomföra en företrädesemission som avses tillföra bolaget cirka 32,4 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital öka med högst cirka 327 204,45 kronor och antalet nyemitterade aktier ska uppgå till högst 2 944 840 stycken. Innehav av en befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 11 april 2016 ska berättiga till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie i bolaget till teckningskursen elva (11) kronor per aktie under perioden 14 april 2016 – 28  april 2016. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden genom meddelande senast den 28 april 2016.

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske

a)      i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier,

b)      i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och

c)      i tredje hand till emissionsgaranter i enlighet med respektive garants garantiåtagande, eller vid överteckning pro rata i förhållande till respektive garants garantiåtagande.

Emissionslikviden från den föreslagna företrädesemissionen tillsammans med befintliga medel finansierar bolaget in i 2018 inklusive de två planerade kliniska studierna för GT-002. Av det tillförda kapitalet i emissionen avses omkring 25 MSEK användas till fas Ia- respektive fas Ib-studien. Återstående del avses användas till löpande kostnader i bolaget samt stödjande av pre-kliniskt arbete avseende GT-002 och utveckling av ytterligare substanser. Företrädesemissionen är garanterad till cirka 80 procent.

För ytterligare information:

 

Gabather AB

Bert Junno, VD

Tel. 0707-772209

E-mail: bj@gabather.com

www.gabather.com

Kort om Gabather

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Malmö den 4 april 2016

Gabather AB (publ)

Styrelsen