Prospektet avseende företrädesemission i Gabather har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.gabather.com. Prospektet innehåller ny finansiell information.

Gabather offentliggör i prospektet skuldsättning, eget kapital samt nettokassa per den 31 januari 2016. De långfristiga skulderna uppgår till 0,0 Mkr, kortfristiga skulder till 0,8 Mkr varav inga av skulderna är räntebärande. Det egna kapitalet uppgår till 12,3 Mkr och nettokassan till 8,7 Mkr.

Prospektet avseende Gabathers företrädesemission är nu offentliggjort. Aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 11 april 2016 kommer att få en förtryckt emissionsredovisning med inbetalningskort samt en sammanfattning av erbjudandet per post till den i Euroclear angivna adressen. Aktieägare som har sitt innehav i aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare får information och instruktioner direkt från sin bank eller förvaltare. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Gabthers hemsida, www.gabather.com samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se.

Teckningstiden i företrädesemissionen löper från den 14 april till och med den 28 april 2016. De som på avstämningsdagen är aktieägare i Gabather erhåller en (1) teckningsrätt per aktie och fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till kursen 11,00 kronor per aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. I samband med företrädesemissionen har Gabather erhållit teckningsförbindelser från större aktieägare och av personer i styrelsen och ledningsgruppen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare. Totala teckningsåtaganden uppgår till 26 Mkr, motsvarande 80,3 procent av företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Framåtriktad information

Detta meddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande