Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Första kvartalet (2016-01-01 – 2016-03-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1 629 ( -1 220) KSEK.
 • Resultat per aktie -0,14 (-0,13) SEK.
 • Soliditeten uppgick per 2016-03-31 till 89,75 (93,63) %.
 • Likviditeten uppgick per 2016-03-31 till 8 048 (7 347) KSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Gabathers två patentfamiljer inom området små molekyler som påverkar Gaba receptorn, L001B och L001C, har beviljats patent i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Polen, Sverige, Schweiz, Spanien, Danmark och Kanada. Båda patentfamiljerna är sedan tidigare beviljade av patentverken i Kina och USA.
 • Styrelsen i Gabather beslutade den 15 mars 2016 om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 32,4 Mkr före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • På en extra bolagsstämma den 4 april 2016 beslutades att genomföra den av styrelsen föreslagna företrädesemission.
 • Teckningstiden i företrädesemissionen avslutades den 28 april 2016. Sammantaget tecknades företrädesemissionen till cirka 213 procent varav omkring 98 procent, motsvarande 31,6 Mkr tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 2 procent motsvarande 0,8 Mkr, tecknades och tilldelades aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget således cirka 32,4 Mkr före emissionskostnader.
 • Ingen toxicitet kunde observeras i den första delen av toxikologi programmet, en så kallad MTD (”maximum tolerated dose” studie) där den högsta tolererade dosen söktes i två arter.
 • Gabathers samarbetspartner, University of New South Wales, Australien har i elektrofysiologiska studier med ändamålsenlig nervvävnad visat att GT-002 är lika potent som Diazepam men med en distinkt annorlunda verkningsmekanism. GT-002 verkade på ett annat sätt på Gaba-receptorn. GT002 har inte påvisat bindningsegenskaper till andra hjärnreceptorer vilket indikerar att vanliga biverkningar vid neuroleptika kan undvikas.
 • Pågående studier vid Kumamoto University, Japan samt laboratorium i Genève, bekräftar att verkningsmekanismen hos GT-002 är helt skild ifrån Diazepam. GT-002 påverkar specifika subtypskombinationer unika för en del Gaba-A receptorer.

VD Bert Junno kommenterar utvecklingen

Goda resultat har kommit från de toxikologiska studierna och från våra samarbetspartners. Sammanfattningsvis har GT-002 uppvisat mycket goda egenskaper som utmärker en potentiell ”first-in-class” medicin för behandling av psykos. Med den nu genomförda emissionen har Gabather säkerställt finansieringen för att ta huvudkandidaten GT-002 genom kliniska fas-1 studier. Att emissionen blev fulltecknad innebär också att bolaget har finansiering till att identifiera ytterligare substanser i syfte att bredda och diversifiera portföljen. Resultaten ifrån undersökningarna kan nu tas vidare för specifika djurförsök ämnade att bredda tillämpningsområdet för GT-002. Bolagets samlade kunskap och erfarenheter innebär att vi nu kan satsa på att välja ut och undersöka ytterligare ett flertal substanser för att finna nya möjliga läkemedelskandidater för fler tillämpningar samtidigt som GT-002 går vidare till kliniska studier. Vi är väldigt glada att se att vår målsättning att utveckla nya kraftfulla läkemedel för centrala nervsystemet med samtidigt små biverkningar går i rätt riktning.

Bert Junno

VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet.

Affärsmodell

Gabathers mål är att självständigt äga utvecklingsprogrammet kring GT-002 fram till de första effektdata föreligger i tidiga kliniska försök. Detta förhindrar inte bolaget från att söka partnerskap med etablerade bioteknik- och läkemedelsutvecklingsbolag avseende andra läkemedelskandidater.

En framgångsrik licensstrategi kommer att spela en viktig roll för Gabather, dels genom att validera bolaget och bolagets teknologiplattform, dels öka intresset från aktiemarknaden och finansiera övriga kliniska program. Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal nya läkemedel.

Målsättningar

Gabathers målsättning är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Aktien

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014. Aktietorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Aktietorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.

Företrädesemission

Teckningstiden i Gabather AB:s företrädesemission avslutades den 28 april 2016. Emissionen tecknades till cirka 213 procent varav omkring 98 procent, motsvarande 31,6 Mkr tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 2 procent motsvarande 0,8 Mkr, tecknades och tilldelades aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen var 11 kr per aktie. Genom företrädesemissionen tillförs Gabather 32,4 Mkr före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 4,6 Mkr, varav cirka 2,1 Mkr är kostnader för garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 327 204,44 kronor, innebärande att aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 636 022,33 kronor när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier ökar med 2 944 840 aktier, innebärande att antalet aktier kommer att uppgå till 14 724 201 aktier när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2015 beslutades om ett nytt långsiktigt optionsprogram till nyckelpersoner omfattande vederlagsfri tilldelning av högst 180 000 optioner. Optionerna erhålls för verksamhetsåren 2015, 2016, 2017 och 2018. Varje option berättigar innehavaren att förvärva 1,06 aktie i Gabather till ett lösenpris om 12,50 kr. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är omräknade till följd av den genomförda företrädesemissionen. Tilldelning av 45 000 optioner har skett under mars 2016.

För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av options-programmet 2015/2018 har 236 566 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Fullt utnytjat innebär optionsprogrammet en utspädning motsvarande 1,7 % av aktierna bolaget.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3″).

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammet. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget.

Övriga upplysningar

Bolaget bildades under våren 2014 och verksamheten startade under hösten 2014. Detta är bolagets andra verksamhetsår vilket påverkar jämförelsetalen.

Aktivering av utvecklingskostnader sker över balansräkningen.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2016-06-07 Årsstämma

2016-08-24 Delårsrapport Q2

2016-11-10 Delårsrapport Q3

2017-02-14 Bokslutskommuniké