Teckningstiden i Gabather AB:s företrädesemission avslutades den 28 april 2016. Sammantaget tecknades företrädesemissionen till cirka 213 procent varav omkring 98 procent, motsvarande 31,6 Mkr tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 2 procent motsvarande 0,8 Mkr, tecknades och tilldelades aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs Gabather således cirka 32,4 Mkr före emissionskostnader. Inga emissionsgarantier har tagits i anspråk.

Tilldelning och betalning
Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes på bolagets hemsida (www.gabather.com) den 8 april 2016. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Aktier och aktiekapital
Genom företrädesemissionen tillförs Gabather 32,4 Mkr före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 4,6 Mkr, varav cirka 2,1 Mkr är kostnader för garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 327 204,44 kronor, innebärande att aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 636 022,33 kronor när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier ökar med 2 944 840 aktier, innebärande att antalet aktier kommer att uppgå till 14 724 201 aktier när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Bert Junno, VD i Gabather AB, kommenterar
”Med den nu genomförda emissionen har Gabather säkerställt finansieringen för att ta huvudkandidaten GT-002 genom kliniska fas-1 studier. Att emissionen blev fulltecknad innebär också att Bolaget har finansiering till att identifiera ytterligare substanser i syfte att bredda och diversifiera portföljen.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB
Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Framåtriktad information
Detta meddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.