Med ändring av det förslag som fanns med i kallelsen till årsstämman i Gabather AB (publ) föreslår aktieägare som, vid tidpunkten för kallelsens offentliggörande, kontrollerar sammanlagt 20,31 % av rösterna i bolaget att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och att omval sker av styrelseledamöterna Svein Mathisen, Bert Junno, Olov Sterner och BG Svensson samt att nyval sker av Gunilla Ekström. I övrigt kvarstår de förslag som presenterades i kallelsen till årsstämman.

Gunilla Ekström har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsutveckling inom AstraZeneca, Orexo och Karolinska Development, där hon med både strategiskt och operativt ansvar för stora utvecklingsteam arbetat med preklinisk forskning och klinisk läkemedelsutveckling. Under sin tid på AstraZeneca var hon medlem av terapiområdet Neurosciences ledningsgrupp, och ledde en portföljorganisation som tog läkemedelssubstanser inom smärtlindring från preklinisk utveckling till kliniska prövningar. Gunilla Ekström har operativa uppdrag i SMEs och är styrelseledamot i Corline Biomedical AB, SP Process Development, Inhalation Sciences AB och Emplicure AB.

Gunilla Ekström är läkare och har disputerat vid Karolinska Institutet (KI) inom ämnet medicinsk kemi där hon även är docent i biokemisk toxikologi.

Gabather AB

Bert Junno, VD

E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.