Gabather AB (publ) höll årsstämma den 7 juni 2016.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle ske för räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet m.m.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 efter att ha fastställt resultaträkningen och balansräkningen för bolaget för räkenskapsåret 2015.

Styrelse, revisorer och arvoden

Stämman beslutade att omvälja Svein Mathisen, Bert Junno, Olov Sterner och BG Svensson till styrelseledamöter samt att nyvälja Gunilla Ekström till styrelseledamot. Stämman beslutade även att omvälja Svein Mathisen till stämmoordförande.

Stämman beslutade att omvälja Magnus Hahnsjö till revisor och Jakob Ekman till revisorssuppleant.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till ordförande och med 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Vidare beslutades även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändrade bolagsordningen enligt följande:

–    § 4 (Aktiekapital) i bolagsordningen ändrades så att gränserna för aktiekapitalet ändrades från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor.

–    § 5 (Aktieantal) i bolagsordningen ändrades att gränserna för antalet aktier i bolaget ändrades från lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 till lägst 9 900 000 och högst 39 600 000.

–    § 6 (Styrelse) i bolagsordningen ändrades så att den lyder: ”Styrelsen består av 3-8 ledamöter med högst 5 suppleanter.”

–    § 9 (Bolagsstämma) i bolagsordningen ändrades enligt följande:

  • Punkt 6 ändrades så att den lyder: ”Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.”.
  • Punkt 8 ändrades så att den lyder: ”Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.”.
  • Punkt 9 ändrades så att den lyder: ”Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.”.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 15 procent av vid var tid utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.