Gabather har under våren tillsammans med tre partnerbolag ifrån Norge, Finland och England, lämnat in en ansökan om att få bidrag ifrån Eurostars programmet för en fas 1 studie på GT-002. Bedömningen ifrån Eurostars organisationen blev att ansökan rankades för ett godkännande. Det slutgiltiga utfallet är sedan beroende på lokala organisationer, i respektive partners hemland, för en bedömning om de kan bevilja bidrag eller ej. Slutgiltigt besked följer i slutet av september 2016.

Eurostars är ett finansieringsprogram där främst SME (small and medium-sized enterprises) kan få bidrag till produktutveckling i samarbete med de länder som ingår i Eureka samarbetet. Eurostars finansieras av Eurekas medlemsländer i samarbete med Europeiska unionens ”Horizon 2020 Framework Programme”.

Gabathers VD Bert Junno kommenterar: ”Det är glädjande att vår ansökan, ibland hundratals ansökningar, rankades tillräckligt högt för att kunna antas av de i Eurostars medverkande länders organisationer. Sedan är det finansiella utfallet inte avgjort ännu och beror på lokala myndigheters finansieringsförmåga. Gabather kommer att meddela slutgiltigt utfall så snart det finns tillgängligt.”

Gabather AB

Bert Junno, VD

E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6e juli 2016 kl. 14.15.