Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Fjärde kvartalet (2015-10-01 – 2015-12-31) – Rörelsens intäkter uppgick till 13 (0) KSEK –  Resultat efter finansiella poster -1 403 ( -933) KSEK. –  Resultat per aktie -0,12 (-0,10) SEK. –  Soliditeten uppgick per 2015-12-31 till 94,3 (94,3) %. –  Likviditeten uppgick per 2015-12-31 till 10 130 (7 977) KSEK.Helåret 2015 (2015-01-01 – 2015-12-31) –  Rörelsens intäkter uppgick till 103 (0) KSEK –  Resultat efter finansiella poster -5 965 (-1 724) KSEK. –  Resultat per aktie -0,51 (-0,18) SEK. Väsentliga händelser under fjärde kvartalet –  Bolagets huvudfokus är produktutveckling av substansen GT-002 med inriktning på anti-psykotisk verkan. –  Studie utförd av School of Medical Sciences, University of New South Wales, i Sydney Australien, visar att GT-002 är en modulator på Gaba receptorn i hjärnvävnad från djur. –  Ingen affinitet för GT-002 har synts i in-vitro experiment med ett flertal andra receptorer upp till 10000 gånger över den dos som behövs för motsvarande test av Gaba-receptorn med en slutsats att GT-002 är mycket selektiv. –  Gabather har i perioden tecknat ett forskningsavtal med professor Norio Akaike vid Kumamoto University, Japan, som innehåller support både för produktutveckling och forskning. Väsentliga händelser efter periodens utgång –  Gabather två patentfamiljer inom området små molekyler som påverkar Gaba receptorn, L001B och L001C, är sedan tidigare beviljade av patentverken i Europa (EPO), Kina och USA. Båda patentfamiljerna har nu beviljats patent i Danmark, Spanien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Polen, Sverige, Schweiz och Kanada. –  Deltagande i Biotech showcase och JP Morgan healthcare conference den 10-13e januari. VD Bert Junno kommenterar utvecklingen Bolagets utvecklingsprogram går vidare enligt plan med en huvudinriktning på utveckling av anti-psykotiska läkemedel. Bolaget har valt att fokusera på produktutveckling av substansen GT-002 med inriktning på anti-psykotisk verkan. Toxicitetsstudierna påbörjades under december 2015 med analys och utveckling av levererad läkemedelssubstans inför djurstudierna som ska validera GT-002 för klinisk fas 1. Bolaget arbetar tätt tillsammans med flera underleverantörer som är nödvändiga för leveranser av både delmål och större mål såsom inlämnande av ”Clinical Trial Application” (CTA) under hösten 2016 och planläggning av de kliniska faserna 1a, 1b och 2. I planeringen har bolaget engagerat flera ledande specialister inom psykiatri och klinisk utveckling. Bolaget fortsatte i perioden forskningssamarbetet som inleddes under det andra kvartalet med University of New South Wales, Australien, där ett flertal studier pågår. Gabather har i perioden också tecknat ett nytt forskningsavtal med professor Norio Akaike vid Kumamoto University, Japan, som innehåller support både för produktutveckling och forskning. Bolaget har utvecklat relationer med flera sjukhus i Europa som har intresse av och möjligheter att genomföra forskning och klinisk utveckling inom bolagets fokusområden. Gabather har under hösten varit aktivt med att marknadsföra bolagets utvecklingsprogram vid:

  1. Sachs forum i Basel den 28e september- 1e oktober.
  2. Bio Japan i Yokohama den 13-16e oktober.
  3. Neuroscience meeting i Chicago den 17-21e oktober.
  4. Bio Europe i München den 2-4e november.
  5. BioFit i Strasbourg den 1-2e december.

Bolaget deltog efter periodens utgång på Biotech showcase och JP Morgan healthcare conference den 10-13e januari. Syftet med alla dessa aktiviteter är att presentera bolaget internationellt och att utöka interaktionen med externa forskare, underleverantörer, investerare och läkemedelsbolag. Gabather bjuder nu in alla intresserade aktieägare till en presentation av bolaget klockan 17 den 9e mars på Life Sciencedagen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Bert Junno VD Gabather AB Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet.Affärsmodell Gabathers avsikt är att fokusera på utvecklingen av huvudindikationen och att självständigt äga sitt läkemedelsutvecklingsprogram för denna huvudindikation fram till de första effektdata föreligger i tidiga kliniska försök. Detta förhindrar inte bolaget från att söka partnerskap med etablerade bioteknik- och läkemedelsutvecklingsbolag avseende andra läkemedelskandidater. En framgångsrik licensstrategi kommer att spela en viktig roll för Gabather dels genom att validera bolaget och bolagets teknologiplattform, dels öka intresset från aktiemarknaden och finansiera övriga kliniska program. Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal nya läkemedel. Målsättningar Gabathers målsättning är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar. Aktien Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014. Aktietorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Aktietorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Teckningsoptioner Teckningsoptioner TO1. Teckningsperioden för TO1 avslutades den 22 maj 2015. Totalt utnyttjades 2 379 361 teckningsoptioner, mer än 99% av utställda, under de två teckningsperioderna. Optioner till nyckelpersoner Vid årsstämman 2015 beslutades om ett nytt långsiktigt optionsprogram till nyckelpersoner omfattande vederlagsfri tilldelning av högst 180 000 optioner. Optionerna erhålls för verksamhetsåren 2015, 2016, 2017 och 2018. Varje option berättigar innehavaren att förvärva 1 aktie i Gabather till ett lösenpris om 13,22 kr. 45 000 optioner är intjänade i och med publicering av denna bokslutskommuniké. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av options-programmet 2015/2018 har 236 566 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB. Fullt utnytjat innebär optionsprogrammet en utspädning motsvarande cirka 2 % av aktierna bolaget. Principer för delårsrapportens upprättande Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3″).Koncern, moderbolag och dotterbolag I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammet. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget. Övriga upplysningar Bolaget bildades under våren 2014 och verksamheten startade under hösten 2014. Detta är bolagets andra verksamhetsår vilket påverkar jämförelsetalen. Aktivering av externa utvecklingskostnader sker över balansräkningen. Granskning av revisor Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Årsredovisningen för 2015 kommer att publiceras på bolagets hemsida under andra halvan av mars. 2016-05-24 Delårsrapport Q1 2016-06-07 Årsstämma i Malmö 2016-08-24 Delårsrapport Q2 2016-11-10 Delårsrapport Q3 Malmö 19 februari 2016 Styrelsen Framåtriktad information Denna bokslutskommuniké innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom all forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i denna kommuniké.