Sammanfattning av halvårsrapport för Gabather AB

Andra kvartalet (2016-04-01 – 2016-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -2 239 (-2 060) KSEK.
 • Resultat per aktie -0,15 (-0,17) SEK.

Första halvåret (2016-01-01 – 2016-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 868 (-3 280) KSEK.
 • Resultat per aktie -0,26 (-0,28) SEK.
 • Soliditeten uppgick per 2016-06-30 till 94,9 (91,7) %.
 • Likviditeten uppgick per 2016-06-30 till 33 264 (14 562) KSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Teckningstiden i företrädesemissionen avslutades den 28 april 2016. Sammantaget tecknades företrädesemissionen till cirka 213 procent varav omkring 98 procent, motsvarande 31,6 Mkr tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 2 procent motsvarande 0,8 Mkr, tecknades och tilldelades aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget således cirka 32,4 Mkr före emissionskostnader.
 • Ingen toxicitet kunde observeras i den första delen av toxikologi programmet av GT-002, en så kallad MTD (”maximum tolerated dose” studie) där den högsta tolererade dosen söktes i två arter.
 • Gabathers samarbetspartner, University of New South Wales, Australien har i elektrofysiologiska studier med ändamålsenlig nervvävnad visat att GT-002 är lika potent som Diazepam. GT-002 har inte påvisat bindningsegenskaper till andra hjärnreceptorer.
 • Studier vid Kumamoto University, Japan samt laboratorium i Genève, bekräftar att verkningsmekanismen hos GT-002 är helt skild ifrån Diazepam. GT-002 påverkar specifika subtypskombinationer unika för en del Gaba-A receptorer.
 • Gabathers läkemedelskandidat GT-002 mot psykos har undersökts med avseende på dess egenskaper vid oral administration i en djurmodell. Resultaten är mycket lovande och indikerar att ett framtida läkemedel baserat på GT-002 kan ges oralt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Gabather har under våren tillsammans med tre partnerbolag ifrån Norge, Finland och England, lämnat in en ansökan om att få bidrag ifrån Eurostars programmet för en fas 1 studie på GT-002. Bedömningen ifrån Eurostars organisationen blev att ansökan rankades för ett godkännande. Slutgiltigt besked meddelas i slutet av september 2016.

VD Bert Junno kommenterar utvecklingen

Goda resultat har kommit från de toxikologiska studierna och från våra samarbetspartners Sammanfattningsvis har GT-002 uppvisat mycket goda egenskaper som utmärker en potentiell ”first-in-class” medicin för behandling av psykos. Med den nu genomförda emissionen har Gabather säkerställt finansieringen för att ta huvudkandidaten GT-002 genom kliniska fas-1 studier. Att emissionen blev fulltecknad innebär också att Bolaget har finansiering till att identifiera ytterligare substanser i syfte att bredda och diversifiera portföljen. Vi är väldigt glada att se att vår målsättning att utveckla nya kraftfulla läkemedel mot sjukdomar i centrala nervsystemet med samtidigt få biverkningar går i rätt riktning.

Bert Junno

VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet.

Affärsmodell

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet kring GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök. Detta förhindrar inte bolaget från att söka partnerskap med etablerade bioteknik- och läkemedelsbolag avseende andra läkemedelskandidater.

En framgångsrik licensstrategi kommer att spela en viktig roll för Gabather genom att validera bolaget och bolagets teknologiplattform. Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal nya sjukdomar inom det centrala nervsystemet.

Målsättningar

Gabathers målsättning är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkningsmekanismer, större specificitet och därmed mindre biverkningar.

Aktien

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014.

Företrädesemission

Teckningstiden i Gabather AB:s företrädesemission avslutades den 28 april 2016. Emissionen tecknades till cirka 213 procent. Teckningskursen var 11 kr per aktie. Genom företrädesemissionen tillförs Gabather 32,4 Mkr. Genom företrädesemissionen ökade aktiekapitalet med 327 204,44 kronor, innebärande att aktiekapitalet uppgår till 1 636 022,33 kronor. Antalet aktier ökade med 2 944 840 aktier, innebärande att antalet aktier uppgår till 14 724 201 aktier.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2015 beslutades om ett nytt långsiktigt optionsprogram till nyckelpersoner omfattande vederlagsfri tilldelning av högst 180 000 optioner. Optionerna erhålls för verksamhetsåren 2015, 2016, 2017 och 2018. Varje option berättigar innehavaren att förvärva 1,06 aktie i Gabather till ett lösenpris om 12,50 kr. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är omräknade till följd av den genomförda företrädesemissionen. Tilldelning av 45 000 optioner har skett under mars 2016.

För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av options-programmet 2015/2018 har 236 566 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Fullt utnyttjat innebär optionsprogrammet en utspädning motsvarande 1,7 % av aktierna bolaget.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3″).

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammet. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget.

Övriga upplysningar

Bolaget bildades under våren 2014.

Aktivering av utvecklingskostnader sker över balansräkningen.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2016-11-10 Delårsrapport Q3

2017-02-14 Bokslutskommuniké