Se Delårsrapport

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

 

Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30)

·       Rörelsens intäkter uppgick till 1 341 (0) KSEK.

·       Resultat efter finansiella poster -1 777 (-1 788) KSEK.

·       Resultat per aktie -0,12 (-0,12) SEK.

 

Första nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30)

•        Rörelsens intäkter uppgick till 2 539 (0) KSEK.

•        Resultat efter finansiella poster -6 690 (-5 656) KSEK.

•        Resultat per aktie -0,45 (-0,38) SEK.

•        Likviditeten uppgick per 2017-09-30 till 16 561 (30 076) KSEK.

•        Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 644 (-5 232) KSEK.

•        Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 783 (-2 987) KSEK.

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

·       Gabather har genomfört en test av maximalt tolererad dos och en 14 dagars DRF (dose range finding) studie av läkemedelskandidaten GT-002 i gnagare. Inga negativa effekter kunde observeras under dessa två studier.

 

·       I nya studier av GT-002 i djur ses en väsentligt förbättrad minnesförmåga och social interaktion. Dessa resultat på kognitiv förmåga kan potentiellt ha en effekt både i en akut psykotisk fas och mer långsiktigt.

 

·       Bolaget uppskattar att kliniska studier kan inledas under första halvåret 2018.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·       Bolaget har erhållit ett patentbrev ifrån det Indiska patentverket för bolagets patentfamilj, L1001C TRIAZOLODERIVAT, i vilken substansen GT-002 finns beskriven. Patentet är giltigt till 2029.

 

·       Bolagets tillverkning av substansen GT-002 enligt GMP standard (Good Manufacturing Practice) är nu klar. Substansen ska formuleras och GMP-certifieras för att sedan användas i bolagets kliniska program 2018.

·       Styrelsen för Gabather AB föreslår en nyemission om 33,1 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

 

VD Bert Junno summerar utvecklingen

 

Produktkandidaten GT-002’s biotillgänglighet har varit en utmaning. Under det tredje kvartalet har ett flertal formuleringar utvärderats i olika djurarter för att adressera frågan. Vi har haft framgång i detta arbete och hund är nu vald som andra art vid sidan av gnagare i det pågående toxikologiprogrammet. Utmaningen knuten till substansens biotillgänglighet har medfört en försening i start av de kliniska studierna. Vår bedömning är att dessa kan starta under första halvåret 2018.

 

I övrigt har också ett flertal effektstudier med GT-002 genomförts i djurmodeller för kognition, social interaktion och minnesförbättring. Resultaten från dessa försök visar på en väsentlig förbättring av dessa egenskaper. De sammanlagda resultaten från det prekliniska programmet så långt ger en bild av en potentiellt unik substans med en produktprofil som:

 

•                 Hög selektivitet – få biverkningar

•                 Effekt – stark anti-psykotisk verkan

•                 Kognition, social interaktion – patienten fungerar bättre

•                 Minnesförbättring – bättre hjärnfunktion

 

Om denna produktprofil kan verifieras i det kommande kliniska programmet kan GT-002 representera en ny och konkurrenskraftig behandling av schizofreni och eventuellt andra svåra sjukdomar som bipolär sjukdom och svår depression.

 

För att ta viktiga steg att realisera denna vision föreslår vi nu en företrädesemission som vid fulltäckning och fullt nyttjande av medföljande teckningsoptioner tillför Gabather 56,7 MSEK före emissionskostnader. Vår bedömning är att denna finansiering säkerställer genomförande av fas I programmet samt en första mindre effektstudie med denna lovande produktkandidat.

 

Bert Junno

VD

 

Se Delårsrapport