Se hela bokslutskommunikén

Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké för Gabather AB

 

Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)

•        Rörelsens intäkter uppgick till 476 (13) KSEK.

•        Resultat efter finansiella poster -2 238 (-1 403) KSEK.

•        Resultat per aktie -0,15 (-0,12) SEK.

•        Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 854 (-1 087) KSEK.

•        Kassaflöde från investeringsverksamheten -363 (-613) KSEK.

 

Helåret 2016 (2016-01-01 – 2016-12-31)

•        Rörelsens intäkter uppgick till 476 (103) KSEK.

•        Resultat efter finansiella poster -7 894 (-5 965) KSEK.

•        Resultat per aktie -0,54 (-0,51) SEK.

•        Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 086 (-1 087) KSEK.

•        Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 351 (-2 489) KSEK.

•        Soliditeten uppgick per 2016-12-31 till 95,5 (94,3) %.

•        Likviditeten uppgick per 2016-12-31 till 27 988 (10 130) KSEK.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

•        Gabather har påbörjat Eurostars samarbetet kring klinisk utveckling av bolagets läkemedelskandidat GT-002 tillsammans med partnerbolagen Pharmaterials, Smerud och CRST. Samarbetet varar fram till och med fas 2a eller i totalt tre år. Avtalet ger ett nettobidrag ifrån lokala EU myndigheter till samarbetet om ca 10 miljoner kronor.

             

Väsentliga händelser efter periodens utgång

•        Genom en ny syntes och en optimerad formulering har GT-002 förbättrade farmakokinetiska egenskaper och en högre renhetsgrad samt lägre produktionskostnad.

VD Bert Junno kommenterar utvecklingen

Bolaget har i det fjärde kvartalet fokuserat på fyra saker:

            a. Att validera och tillverka substansen GT-002 i större volymer inför kliniska prövningar.

            b. Att utveckla samarbetet med bolagets kliniska partners.

            c. Tillverkning och testning av nya substanser.

            d. Affärsutveckling via kontakter med läkemedelsbolag och investerare.

 

Bolaget fortsätter med tester och tillverkning av substansen GT-002 som fortsatt visar på goda resultat för tillämpningar inom olika psykostillstånd och däribland behandling av sjukdomen schizofreni. Bolaget fortsätter att utveckla verksamheten i det nya laboratoriet i Södertälje för utvärdering av både befintliga och nya substanser med avseende på olika sjukdomar i det centrala nervsystemet.

 

Gabather har lagt stor vikt vid att förbättra produktionsprocessen för bolagets läkemedelskandidat GT-002. Syntesprocessen av GT-002 är optimerad till avsevärt färre produktionssteg vilket ger både lägre utvecklingskostnader och högre renhetsgrad. Därtill är formuleringen av GT-002 optimerad för att öka biotillgänglighet och farmakokinetiska egenskaper. Den nya formuleringen är testad i djurförsök och visar på en flerfaldig ökning av GT-002 exponering i både blodplasma och hjärna.

 

Det är bolagets mål att kliniska studier ska kunna inledas under hösten 2017. För att detta ska ske kommer det kvarvarande ansökningsförberedande toxikologiprogrammet att genomföras under våren. Detta kommer sedan att följas av ansökningar till berörda myndigheter. Bolaget kommer under året att fortsätta sina ansträngningar att finna partners för vidare klinisk utveckling.

 

Bert Junno

VD

 

 

 

 

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden.

 

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på fyra fokusområden: antipsykotiska läkemedel, antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel (inkluderande behandling av Alzheimers sjukdom). Eftersom många patent för välkända mediciner börjar upphöra, och generiska kopior trycker ner vinsten för de stora läkemedelsföretagen, finns det i dagsläget en stor efterfrågan på ny utveckling inom Gabathers fyra fokusområden. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av psykotiska tillstånd för vidare produktutveckling.  Prioritet ges idag till att ta GT-002 till klinisk utveckling.  Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 15 miljarder dollar år 2014.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet kring GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök. Detta förhindrar inte bolaget ifrån att tidigt söka partnerskap med etablerade bioteknik- och läkemedelsbolag avseende andra läkemedelskandidater.

En framgångsrik licensstrategi kommer att spela en viktig roll för Gabather genom att validera bolaget och bolagets teknologiplattform. Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal nya sjukdomar inom det centrala nervsystemet.

 

 

Produktutveckling av substanser med verkan på Gaba-A receptorn

Gaba är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, alltså gamma-aminosmörsyra, och det är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. Gaba har bland annat betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för Gaba kallas GabaA-receptorn. Tester har visat att genom Bolagets små-molekyler kan GabaA-receptorn manipuleras så att nya verkningsmekanismer kan konstateras. Gabather har genomfört ett flertal in vitro och in vivo experiment på substanserna GT-001 – GT-006. Substanserna testades bland annat i olika modeller för psykos och ångest med det lovande generella resultatet att ingen av substanserna GT-001 till GT-006 gav några sedativa biverkningar. Av de undersökta substanserna uppvisade GT-002 liknande resultatsvar som Clozapine i en psykosmodell. Fokus för bolagets läkemedelsutveckling har därför legat på substansen GT-002 som skulle kunna möjliggöra ett nytt, ”First in Class”, antipsykotiskt läkemedel.

Finansiell utveckling

Gabathers finansiella ställning är god och medelsförbrukningen följer bolagets plan.

Under fjärde kvartalet har bolaget börjat avräkna bolagets andel av stödet från Eurostars projektet GASH02 som avser vår kandidat GT-002. Finansieringen är på 50% av relevanta kostnader. Projektet innebär att de delar av externa utvecklingskostnader som motsvaras av stöd inte bokförs som aktiverade utvecklingskostnader utan tas som kostnad i resultaträkningen.

 

Aktien

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014.

 

Företrädesemission

Under andra kvartalet genomförde Gabather en företrädesemission där bolaget tillfördes 32,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen tecknades till cirka 213 procent. Teckningskursen var 11 kronor per aktie. Genom företrädesemissionen ökade aktiekapitalet med 327 204,44 kronor, innebärande att aktiekapitalet uppgår till 1 636 022,33 kronor. Antalet aktier ökade med 2 944 840 aktier, innebärande att antalet aktier uppgår till 14 724 201 aktier.

 

 

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2015 beslutades om ett nytt långsiktigt optionsprogram, (2015-18), till nyckelpersoner omfattande vederlagsfri tilldelning av högst 180 000 optioner. Optionerna erhålls för verksamhetsåren 2015, 2016, 2017 och 2018. Varje option berättigar innehavaren att förvärva 1,06 aktie i Gabather till ett lösenpris om 12,50 kr. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är omräknade till följd av den genomförda företrädesemissionen. En tilldelning om 45 000 optioner skedde i mars 2016. Optionerna utnyttjades inte.

 

För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2015-2018 har 236 566 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB. Av dessa har 45 000 förfallit. Kvarstår för perioden 2016-2018 gör 191 566 teckningsoptioner.

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande optionsprogram en utspädning motsvarande 1,3 % av aktierna i bolaget.

 

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

 

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammet. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget.

 

Övriga upplysningar

Bolaget bildades under våren 2014.

Aktivering av externa utvecklingskostnader sker över balansräkningen till den del de inte motsvaras av bidrag. Från och med 2016 ska en omföring från Fritt eget kapital till Bundet eget kapital göras med ett belopp motsvarande aktiveringen.

 

 

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Förslag till disposition av resultatet

Styrelsen och verkställande direktören för Gabather föreslår att resultatet balanseras i ny räkning och att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31.

 

Kommande finansiella rapporter och bolagsstämma

Årsredovisningen för 2017 publiceras på bolagets hemsida från den första april och kommer finnas tillgänglig i original på bolagets kontor på Skeppsbron 2, Malmö.

2017-05-19 Delårsrapport Q1

2017-05-19 Bolagsstämma

 

Framåtriktad information

Denna delårsrapport innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

 

Denna delårsrapport är sådan information som Gabather AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Bert Junno för offentliggörande den 14e februari 2017.

 

Se hela bokslutskommunikén