Se Delårsrapport

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

 

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

•        Rörelsens intäkter uppgick till 761 (0) KSEK.

•        Resultat efter finansiella poster -2 333 (-1 629) KSEK.

•        Resultat per aktie -0,16 (-0,14) SEK.

•        Likviditeten uppgick per 2017-03-31 till 24 360 (8 048) KSEK.

•        Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 830 (-1 105) KSEK.

•        Kassaflöde från investeringsverksamheten -798 (-966) KSEK.

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

•        Genom en ny syntes och en optimerad formulering har GT-002 förbättrade farmakokinetiska egenskaper, en högre renhetsgrad samt lägre produktionskostnad.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

•        Gabather har tecknat ett avtal med Mercachem BV om GMP produktion av substansen GT-002 för kliniskt bruk.

·       Gabather har skickat in en ny patentansökan kring formuleringen av bolagets läkemedelskandidat, GT-002.  Bolaget kan, om patentet beviljas, få en utökad marknads-exklusivitet som sträcker sig fram till 2038. Gabather avser senare att skicka in fler ansökningar som täcker viktiga marknader såsom Nordamerika, Europa och Japan. Totalt kan därmed marknadsfönstret ökas väsentligt vilket potentiellt kommer vara av stort värde för de produkter Gabather utvecklar.

 

VD Bert Junno summerar utvecklingen

Gabather har under det första kvartalet utvecklat och patentsökt ny teknik för en effektiv oral formulering av läkemedelskandidaten GT-002 och förberett densamma för tillverkning enligt ”Good Manufacturing Practice” (GMP). Samtidigt har bolaget påbörjat de sista klinikförberedande toxicitetsstudierna. I bolagets nya laboratorium i Södertälje har nya testtekniker utvecklats för effektiv verifiering av nya substanser. För närvarande sätter bolaget samman detaljplanerna för de inledande kliniska studierna.

Det är bolagets mål att kliniska studier ska kunna inledas under hösten 2017. Bolaget inväntar resultat ifrån de pågående toxicitetsstudierna. Under tiden kommer det att sökas rådgivning med berörda läkemedelsmyndigheter. Bolaget kommer under året att fortsätta sina ansträngningar att finna fler samarbetspartners för vidare klinisk utveckling. Gabather upprätthåller löpande kontakter och diskussioner med olika läkemedelsbolag för att säkerställa att det framtida kliniska programmet ger de svar och de data som en framtida partner kan tänkas efterfråga för ett upprätta ett attraktivt partneravtal. 

Bert Junno

VD

 

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på fem fokusområden: antipsykotiska läkemedel, antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel (inkluderande behandling av Alzheimers sjukdom). Det finns ett stort behov av utveckling inom dessa fokusområden och efterfrågan på bättre behandlingar, med färre och mindre biverkningar, är stor hos patienter. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av psykotiska tillstånd för vidare produktutveckling.  Prioritet ges idag till att ta GT-002 till klinisk utveckling.  Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 15 miljarder dollar år 2014.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet kring GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

En framgångsrik licensstrategi kommer att spela en viktig roll för Gabather genom att validera bolaget och bolagets teknologiplattform. Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal nya sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna utveckling har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som nu närmar sig klinisk fas inom indikationen schizofreni. Bolagets partners inom klinisk utveckling är internationella och delvis samlade i ett Eurostars program sponsrat i Sverige av Vinnova. Gabather har också etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i Astras gamla lokaler i Södertälje. Målsättningen med forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater samt bredda indikationsområde för bland annat GT-002.

 

Produktutveckling av substanser med verkan på Gaba-A receptorn

Gaba är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, alltså gamma-aminosmörsyra, och det är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. Gaba har bland annat betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för Gaba kallas GabaA-receptorn. Tester har visat att genom Bolagets små-molekyler kan GabaA-receptorn manipuleras så att nya verkningsmekanismer kan konstateras. Ett flertal substanser är testade i bland annat olika modeller för psykos och ångest med det lovande generella resultatet att ingen av substanserna gav några sedativa biverkningar. Av de undersökta substanserna har GT-002 bl. a. uppvisat liknande resultatsvar som Clozapine i en psykosmodell.

 

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter uppgick till 761 KSEK (0). Intäkterna under perioden utgjordes av Gabathers del av stödet från Eurostars projektet GASH02 som avser vår kandidat GT-002. Nettobidraget förväntas att bli ca 10 MSEK varav ca 3,5 MSEK intäktsförs i bolagets resultaträkning.

Rörelsens kostnader uppgick till 3,1 MSEK (1,6). Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 0,8 MSEK (1,0) och omfattar främst externa utvecklingskostnader för läkemedelskandidaten GT-002 hänförlig till förberedelser för den kliniska utvecklingen. Finansiering genom Eurostars projektet GASH02 innebär att de delar av externa utvecklingskostnader som motsvaras av stöd inte bokförs som aktiverade utvecklingskostnader utan tas som kostnad i resultaträkningen.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,3 MSEK (-1,6) medan resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,14).

Per den 31 mars 2017 uppgick koncernens likvida medel till 24,4 MSEK (8,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick under perioden till -3,6 MSEK (-2,1).

Eget kapital uppgick till 30,9 MSEK (11,1) vid periodens slut vilket ger en soliditet på 94,1 procent (89,8).

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,8 MSEK (1,0). Investeringarna är främst hänförliga till aktivering av externa utvecklingskostnader knutna till den planerade kliniska utvecklingen av GT-002.

 Organisation

Per den 31 mars 2017 hade Gabather 6 (3,3) anställda.

Aktien

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014.

 

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2015 beslutades om ett nytt långsiktigt optionsprogram, (2015-18), till nyckelpersoner omfattande vederlagsfri tilldelning av högst 180 000 optioner. Optionerna erhålls för verksamhetsåren 2015, 2016, 2017 och 2018. Varje option berättigar innehavaren att förvärva 1,06 aktie i Gabather till ett lösenpris om 12,50 kr. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är omräknade till följd av den genomförda företrädesemissionen förra året. En tilldelning om 45 000 optioner skedde i mars 2017.

För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2015-2018 har 236 566 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB. Av dessa har 45 000 förfallit. Kvarstår för perioden 2016-2018 gör 191 566 teckningsoptioner.

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande optionsprogram en utspädning motsvarande 1,3 % av aktierna i bolaget.

 

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

 

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammet. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget.

 

 Övriga upplysningar

Bolaget bildades under våren 2014.

Aktivering av externa utvecklingskostnader sker över balansräkningen till den del de inte motsvaras av bidrag. Från och med 2016 ska en omföring från Fritt eget kapital till Bundet eget kapital göras med ett belopp motsvarande aktiveringen.

 

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Kommande finansiella rapporter

2017-08-24 Delårsrapport Q2

2017-11-21 Delårsrapport Q3