Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

 Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

·       Rörelsens intäkter uppgick till 437 (0) KSEK.

·       Resultat efter finansiella poster -2 581 (-2 239) KSEK.

·       Resultat per aktie -0,18 (-0,15) SEK.

 Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

•        Rörelsens intäkter uppgick till 1 199 (0) KSEK.

•        Resultat efter finansiella poster -4 913 (-3 868) KSEK.

•        Resultat per aktie -0,33 (-0,26) SEK.

•        Likviditeten uppgick per 2017-06-30 till 21 246 (33 264) KSEK.

•        Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 570 (-2 676) KSEK.

•        Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 172 (-2 358) KSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

·       Gabather har tecknat ett avtal med Mercachem B.V. om produktion av substansen GT-002 för kliniskt bruk.

·        Gabather har skickat in en ny patentansökan kring formuleringen av bolagets läkemedelskandidat, GT-002.  Bolaget kan, om patentet beviljas, få en utökad marknads-exklusivitet som sträcker sig fram till 2038.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser.

 

VD Bert Junno summerar utvecklingen

Gabather har under det andra kvartalet utvecklat och patentsökt ny teknik för en effektiv oral formulering av läkemedelskandidaten GT-002 och förberett densamma för tillverkning enligt ”Good Manufacturing Practice” (GMP). Samtidigt har bolaget påbörjat de sista klinikförberedande säkerhetsstudierna i djur. I bolagets nya laboratorium i Södertälje fortsätter karakterisering av nya substanser.

Det är bolagets mål att den kliniska studien ska kunna inledas under hösten 2017. Bolaget inväntar resultat från de pågående toxicitetsstudierna i djur. Under tiden kommer bolaget att föra diskussioner med berörd läkemedelsmyndighet. Bolaget kommer under året att fortsätta sitt arbete att finna fler samarbetspartners för vidare klinisk utveckling. Gabather upprätthåller löpande kontakter och diskussioner med ett antal noga utvalda läkemedelsbolag för att säkerställa att det framtida kliniska programmet kan ge de svar och de data som en framtida partner kan tänkas efterfråga för att upprätta ett attraktivt partneravtal. 

Bert Junno

VD

 

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet.  Det finns ett stort behov av utveckling inom bolagets fokusområden och efterfrågan på bättre behandlingar, med färre och mindre biverkningar, är stor hos patienter. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av schizofreni för vidare produktutveckling.  Prioritet ges idag till att ta GT-002 till klinisk utveckling.  Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 15 miljarder dollar år 2014.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna utveckling har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som nu närmar sig klinisk fas inom indikationen schizofreni. Bolagets partners inom klinisk utveckling är internationella och delvis samlade i ett Eurostars program sponsrat i Sverige av Vinnova. Gabather har också etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater samt bredda indikationsområde för GT-002.

 

Produktutveckling av substanser med verkan på Gaba-A receptorn

Gaba är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, alltså gamma-aminosmörsyra, och det är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. Gaba har bland annat betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för Gaba kallas GabaA-receptorn. Tester har visat att bolagets små-molekyler kan manipulera GabaA-receptorn och att nya verkningsmekanismer har konstaterats. Ett flertal substanser är testade i bland annat olika modeller för psykos och ångest med det lovande generella resultatet att ingen av substanserna gav några sedativa biverkningar. GT-002 har visat liknande effekter som läkemedlet Clozapine i en psykosmodell i djur.

 

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det andra kvartalet uppgick till 437 KSEK (0). Intäkterna under perioden utgjordes av Gabathers del av stödet från Eurostars projektet GASH02 som avser vår kandidat GT-002. Nettobidraget förväntas att bli ca 10 MSEK varav ca 3,5 MSEK intäktsförs i bolagets resultaträkning.

Rörelsens kostnader under det andra kvartalet uppgick till ca 3 MSEK (2,2). Finansiering genom Eurostars projektet GASH02 innebär att de delar av externa utvecklingskostnader som motsvaras av stöd inte bokförs som aktiverade utvecklingskostnader utan tas som kostnad i resultaträkningen.

Resultat efter finansiella poster under det andra kvartalet uppgick till -2,6 MSEK (-2,2) medan resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,33).

Per den 30 juni 2017 uppgick koncernens likvida medel till 21,2 MSEK (33,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten under det andra kvartalet uppgick till -3,1 MSEK (-3,0).

Eget kapital uppgick till 28,3 MSEK (37,1) vid periodens slut vilket ger en soliditet på 94,7 procent (94,7).

 

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det andra kvartalet uppgick till 0,4 MSEK (1,4). De omfattar främst externa utvecklingskostnader för läkemedelskandidaten GT-002 hänförliga till förberedelser för den kliniska utvecklingen. Finansiering genom Eurostars projektet GASH02 innebär att de delar av externa utvecklingskostnader som motsvaras av stöd inte bokförs som aktiverade utvecklingskostnader utan tas som kostnad i resultaträkningen.

    

Organisation

Per den 31 juni 2017 hade Gabather 6 (3,3) anställda.

 

Aktien

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014.