Se bokslut

Sammanfattning av bokslutskommuniké för Gabather AB

 Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

·       Rörelsens intäkter uppgick till 472 (476) KSEK.

·       Resultat efter finansiella poster -3 248 (-2 238) KSEK.

·       Resultat per aktie -0,16 (-0,15) SEK.

·       Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 032 (-1 854).

·       Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 246 (-363).

 

Helåret (2017-01-01 – 2017-12-31)

•        Rörelsens intäkter uppgick till 3 011 (476) KSEK.

•        Resultat efter finansiella poster -9 938 (-7 894) KSEK.

•        Resultat per aktie -0,48 (-0,54) SEK.

•        Likviditeten uppgick per 2017-12-31 till 36 745 (27 938) KSEK.

•        Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 675 (-7 086) KSEK.

•        Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 029 (-3 351) KSEK.

•        Soliditet 95,0 (95,5) %.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

·       Bolaget har slutfört en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Totalt tecknades emissionen till 80 procent varav, 64,5 procent tecknades med stöd av uniträtter, 14,1 procent utan stöd av uniträtter och 1,4 procent av emissionsgaranter. Genom emissionen tillfördes Gabather 26,5 MSEK före emissionskostnader.

·       Bolaget har erhållit ett patentbrev ifrån det Indiska patentverket för bolagets patentfamilj, L1001C TRIAZOLODERIVAT, i vilken substansen GT-002 finns beskriven. Patentet är giltigt till 2029.

 

·       Bolagets tillverkning av substansen GT-002 enligt GMP standard (Good Manufacturing Practice) är nu klar. Substansen ska formuleras och GMP-certifieras för att sedan användas i bolagets kliniska program 2018.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·       Bolagets styrelse har kallat till bolagsstämma den 7 mars. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier på så sätt att fyra befintliga aktier ersätts av en ny aktie. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

VD Bert Junno summerar utvecklingen

Under det fjärde kvartalet 2017 tog bolaget viktiga steg i utvecklingen av huvudprojektet, GT-002. Bolaget inledde de sista delarna av toxikologiprogrammet vid årsskiftet, vilket innebär att inledningen av klinisk fas 1 förväntas kunna ske efter halvårsskiftet 2018. Under 2019 planeras den första studien med schizofrenipatienter kunna starta. En ny patentansökan skickades in i december för att täcka ny kunskap kring formuleringen av GT-002.

 

Bolagets forskarteam har av bolagets patenterade substanser valt ut sex stycken nya lovande kandidater vars effekter kommer att undersökas både in vitro och in vivo under 2018. För att utvecklingen av dessa ska bli så effektiv som möjligt så kommer det mesta av detta arbete att ske i egen regi.

 

Gabather genomförde i december en nyemission som tillförde bolaget 26,5 miljoner kronor före omkostnader. Detta utgör tillräcklig finansiering för det första steget i den kliniska utvecklingen och ett utökat forskningsprogram. GLP-studierna som genomförs under våren 2018 är finansierade sedan tidigare. Tyvärr blev dessa försenade på grund av problem med formuleringen av GT-002, och bolaget behövde fokusera på att finna en ny effektiv formulering. Nu har bolaget funnit en för fler arter effektiv formuleringsteknologi vilken även är användbar för de inledande kliniska studierna.

 

För att bredda ägarbilden med institutionella och internationella ägare har bolaget som målsättning att ansöka om ett listbyte till First North/Nasdaq under våren 2018. För att uppfylla de fasta kraven kring en sådan listning planerar bolaget att innan dess genomföra en omvänd split (4-1). Anledningen är det krav om ett aktiepris på minst 0,5 Euro per aktie som finns vid listning på First North/Nasdaq.

 

Bert Junno

VD

 

 

 

 

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet.  Det finns ett stort behov av utveckling inom bolagets fokusområden och efterfrågan på bättre behandlingar, med färre och mindre biverkningar, är stor hos patienter. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av schizofreni för vidare produktutveckling. Prioritet ges idag till att ta GT-002 till klinisk utveckling. Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 12 miljarder dollar år 2015.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna utveckling har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som nu närmar sig klinisk fas inom indikationen schizofreni. Bolagets partners inom klinisk utveckling är internationella och delvis samlade i ett Eurostars program sponsrat i Sverige av Vinnova. Gabather har också etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

 

Produktutveckling av substanser med verkan på GABAA receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, alltså gamma-aminosmörsyra, som är den viktigaste hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA kallas GABAA-receptorn. Tester har visat att bolagets små molekyler kan påverka GABAA-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter på centrala nervsystemet via GABAA-receptorn har studerats. Ett flertal av bolagets substanser har testats i bland annat olika modeller för psykos och ångest och visat sig ha lovande effekter, samtidigt som ingen av substanserna gav sedativa biverkningar. GT-002 visar liknande effekter som det flitigt använda läkemedlet Clozapine i en psykosmodell i djur.

 

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det fjärde kvartalet uppgick till 472 KSEK (476). Intäkterna under perioden utgjordes av Gabathers del av stödet från Eurostarsprojektet GASH02 som avser vår kandidat GT-002. Nettobidraget förväntas att bli ca 10 MSEK varav ca 3,5 MSEK intäktsförts i bolagets resultaträkning. Inga ytterligare intäkter från projektet förväntas gå via bolagets resultaträkning.

 

Rörelsens kostnader under det fjärde kvartalet uppgick till ca 3,7 MSEK (2,7). Finansiering genom Eurostarsprojektet GASH02 innebär att de delar av externa utvecklingskostnader som motsvaras av stöd inte bokförs som aktiverade utvecklingskostnader utan tas som kostnad i resultaträkningen.

 

Resultat efter finansiella poster under det fjärde kvartalet uppgick till -3,2 MSEK (-2,2) medan resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,15).

 

Per den 31 december 2017 uppgick koncernens likvida medel till 36,7 MSEK (27,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten under det fjärde kvartalet uppgick till -2,3 MSEK (-2,2). Eget kapital uppgick till 45,8 MSEK (33,2) vid periodens slut vilket ger en soliditet på 95,0 procent (95,5).

 

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det fjärde kvartalet uppgick till 1,2 MSEK (0,4). De omfattar främst externa utvecklingskostnader för läkemedelskandidaten GT-002 hänförliga till förberedelser för den kliniska utvecklingen. Finansiering genom Eurostarsprojektet GASH02 innebär att de delar av externa utvecklingskostnader som motsvaras av stöd inte bokförs som aktiverade utvecklingskostnader utan tas som kostnad i resultaträkningen.

 

Organisation

Per den 31 december 2017 hade Gabather sex (6) anställda.

 

Aktien

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014.

Se bokslut