Se Pressmeddelande

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org. nr 556970-5790, kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2018 kl. 10.00 på Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 9.30 och avbryts när stämman öppnas.

 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 1 mars 2018, dels senast den 1 mars 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Gabather AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till gabather@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 1 mars 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

 

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 1 mars 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.gabather.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

 

Förslag till dagordning

1.                       Öppnande

2.                      Val av ordförande vid stämman

3.                       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                      Godkännande av dagordningen

5.                       Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet

6.                      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.                       Beslut om a) ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier), och b) sammanläggning av aktier

8.                      Stämman avslutas

 

Beslutsförslag

 

Beslut om ändring av bolagsordningsordningen och sammanläggning av aktier (punkt 7)

 

a)

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier enligt punkt b) nedan behöver bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier justeras.


Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om följande ändringar i bolagets bolagsordning:

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor.

 

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 § Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 9 900 000 och högst 39 600 000.

 

5 § Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 4 500 000 och högst 18 000 000.b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier på så sätt att fyra befintliga aktier ersätts av en ny aktie. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

 

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdagen får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

 

Beslutet om sammanläggning är villkorat av att Erik Penser Bank AB inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal inte är jämnt delbart med fyra. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms understiga 50 000 kronor och ska bäras av bolaget.

 

Styrelsen föreslår även att stämman beslutar att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

 

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a)-b) ovan ska fattas som ett beslut.

 

Övrig information

Beslut enligt punkt 7 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

 

 

Malmö i februari 2018

Gabather AB (publ)

Styrelsen

 

Se Pressmeddelande