Se Kommuniké

Årsstämman i Gabather AB (publ, som hölls den 22 maj 2018, fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

 

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Svein Mathisen, Olov Sterner, BG Svensson och Gunilla Ekström till styrelseledamöter samt omval av Svein Mathisen till styrelseordförande. Arvode till styrelsen beslutades utgå med 225 000 kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Magnus Hahnsjö omvaldes till revisor och Jakob Ekman omvaldes till revisorssuppleant.

 

Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av det antal aktier som finns i bolaget på stämmodagen.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram 2018/2021 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 82 795 personaloptioner, varav maximalt 18 000 för verkställande direktören och maximalt 9 000 vardera för nyckelpersonerna. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 42 kronor.

De tilldelade personaloptionerna tjänas in tre år efter tilldelning. Intjäning förutsätter att Deltagaren är fortsatt aktiv i Bolaget vid den tidpunkt då intjäning sker.

Om samtliga teckningsoptioner som emitteras i samband med både nu beslutat och tidigare beslutat personaloptionsprogram utnyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 186 288 aktier att utges vilket motsvarar en utspädning om 3,5 procent.

För ytterligare information:

Svein Mathisen, styrelseordförande, tfn:+46 708978213

 

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

 

www.gabather.se