Se pressmeddelande

Gabather meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan (Clinical Trial Authorization, CTA) om tillstånd att starta en klinisk fas I-studie med läkemedelskandidaten GT-002. GT-002 utvecklas i ett första steg för behandling av patienter med schizofreni.

Den kommande fas 1a studien med enstaka och ökande dosering i friska frivilliga individer kommer att genomföras i Finland. Det primära målet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för GT-002.

 

”Inlämnandet av en klinisk prövningsansökan till finska läkemedelsverket FIMEA är ett viktigt framsteg och en betydande milstolpe för utvecklingen av vår kliniska kandidat GT-002. Det markerar en tydlig övergång från prekliniskt till ett kliniskt utvecklingsskede för Gabather.  Vi ser med tillförsikt fram emot att inleda den kliniska studien under Q4 2018”, kommenterar Michael Robin Witt, tillförordnad VD.

 

 

Gabather AB

Michael Robin Witt, Tillförordnad VD

E-post: mrw@gabather.com

 

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

 

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är Certified Advisor.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2018.

Se pressmeddelande