Se bokslutskommuniké

Sammanfattning av bokslutskommuniké för Gabather AB

 

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

•        Rörelsens intäkter uppgick till 0 (472) KSEK.

•        Resultat efter finansiella poster  -4 114 (-4 469) KSEK.

•        Resultat per aktie -0,80 (-0,30) SEK.

•        Kassaflöde från perioden totalt -4 783 (20 234) KSEK.

•        Likvida medel per 31 december 16 649 (36 745) KSEK.

 

Helåret (2018-01-01 – 2018-12-31)

•        Rörelsens intäkter uppgick till 46 (3 011) KSEK.

•        Resultat efter finansiella poster  -20 314 (-13 818) KSEK.

•        Resultat per aktie -3,94 (-0,94) SEK.

•        Kassaflöde från perioden totalt -20 096 (8 807) KSEK.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

·       Gabather utser Dr Michael Robin Witt till VD.

·       Gabather erhåller godkännande för start av klinisk fas 1 studie med GT-002.

·       Den första dosen i fas 1 studien med GT-002 har givits till en försöksperson.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·      Gabather har ingått avtal med Erik Penser Bank AB om att Erik Penser Bank skall agera som likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 2 januari 2019.

 

 

VD har ordet

 

Under fjärde kvartalet passerade bolaget sin största milstolpe sedan bolaget bildades. Efter att bolaget erhållit godkännande från den finska läkemedelsmyndigheten FIMEA påbörjade bolaget i december den första kliniska studien med huvudkandidaten GT-002. Starten på fas 1 studien markerar Gabathers övergång från att vara ett rent forskningsbolag till att bli ett utvecklingsbolag med kliniska läkemedelskandidater. Studien är en dubbelblind, placebokontrollerad, doseskalerande studie, där ökande enstaka doser av GT-002 testas i friska frivilliga. Det primära målet med studien är att utvärdera säkerheten och tolerabiliteten av GT-002. Sekundärt kommer farmakokinetiska egenskaper att utvärderas. Mer information om studien finns i länken nedan.

www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03817346?term=gabather&rank=1

 

Resultaten från den pågående studien förväntas föreligga under Q2 2019. Resultaten som genereras i studien kommer påverka framtida studieuplägg, däribland den efterföljande fas 1b studien, en studie med upprepande och ökande dosering. Resultaten kommer också vara av vikt på utformandet av bolagets framtida ”Proof -of-concept” (PoC) studie i patienter. Alla dessa kliniska studier är av viktiga steg i bolagets utveckling av GT-002.

 

Starten av den kliniska utvecklingen av GT-002 har satt Gabather på den kommersiella kartan och intresset från potentiella samarbetspartners har ökat markant – en dialog som kommer att intensifieras i takt med den kliniska utvecklingen. Bolaget närvarar vid BioSpring Europe konferensen den 26e till 29e mars för att följa upp potentiella samarbeten och nätverk som skapades vid Bio Europe konferensen i Köpenhamn i november 2018. Vidare kommer bolaget att presentera vid Nordic Biotech and Pharma konferensen i Köpenhamn den 6e mars.

 

Gabather arbetar aktivt med att utvidga sin produktportfölj genom utvecklingen av nya läkemedelssubstanser. Fokus inom den pre-kliniska forskningen är på positiva kognitiva förbättringar, närmare bestämt inlärning och minne.

 

Vi har börjat 2019 med markanta framsteg i det kliniska programmet kring GT-002 och vårt forskningsprogram. Vi ser med stor tillförsikt fram emot resultaten från bolagets första kliniska studie och utvecklingen under 2019.

 

Michael Robin Witt,

VD

 

 

Gabather AB

 

Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden.

 

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort medicinskt behov av utveckling inom bolagets fokusområden, och efterfrågan på bättre behandlingar med bättre effekt och färre och mildare biverkningar är stor hos både patienter och läkare. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av schizofreni för vidare produktutveckling. Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 12 miljarder dollar år 2015.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna utveckling har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som för närvarande testas i klinisk fas 1. Produktkandidaten utvecklas som en ny behandling inom indikationen schizofreni. Bolagets partners inom klinisk utveckling är internationella och delvis samlade i ett Eurostars-program sponsrat i Sverige av Vinnova. Gabather har också etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

 

Produktutveckling av substanser med verkan på GABAA-receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, (gamma-aminosmörsyra eller 4-aminobutansyra), som är den viktigaste hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA kallas GABAA-receptorn. Tester har visat att bolagets molekyler kan påverka GABAA-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter på centrala nervsystemet via GABAA-receptorn har studerats. Ett flertal av bolagets substanser har testats i bland annat olika modeller för psykos och ångest och visat sig ha lovande effekter.

 

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det fjärde kvartalet uppgick till 0 KSEK (472).

 

Rörelsens kostnader under det fjärde kvartalet uppgick till ca 4,1  MSEK (4,9).

 

Resultat efter finansiella poster under det fjärde kvartalet uppgick till -4,1 MSEK (-4,5) medan resultat per aktie uppgick till -0,8 SEK (-0,30). Jämförelsetal är ej justerat för sammanläggning av aktier.

 

Per den 31 december 2018 uppgick koncernens likvida medel till 16,6 MSEK (36,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten under det fjärde kvartalet uppgick till -4,7 MSEK (-2,3). Eget kapital uppgick till 15,9 MSEK (36,2) vid periodens slut vilket ger en soliditet på 87,4 procent (93,7).

Styrelsen ämnar inte föreslå utdelning.

 

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det fjärde kvartalet uppgick till 9 KSEK (25).

 

Organisation

Per den 31 december 2018 hade Gabather sex (6) anställda.

 

Aktien

Bolaget bildades 2014-05-05. Aktien handlas sedan 2018-04-16 på Nasdaq First North Stockholm under beteckningen GABA. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank och nås på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Se bokslutskommuniké