Se årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort medicinskt behov av utveckling inom bolagets fokusområden, och efterfrågan på bättre behandlingar med bättre effekt och färre och mildare biverkningar är stor hos både patienter och läkare. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av schizofreni för vidare produktutveckling. Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 12 miljarder dollar år 2015.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna utveckling har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som för närvarande testas i klinisk fas 1. Produktkandidaten utvecklas som en ny behandling inom indikationen schizofreni. Bolagets partners inom klinisk utveckling är internationella och delvis samlade i ett Eurostars-program sponsrat i Sverige av Vinnova. Gabather har också etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på GABA-A receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, (gamma-aminosmörsyra eller 4-aminobutansyra), som är den viktigaste hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA kallas GABAA-receptorn. Tester har visat att bolagets molekyler kan påverka GABAA-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter på centrala nervsystemet via GABAA-receptorn har studerats. Ett flertal av bolagets substanser har testats i bland annat olika modeller för psykos och ångest och visat sig ha lovande effekter.

Väsentliga händelser under året

Dr. Michael Robin Witt tillträdde som VD i oktober månad. Bolaget påbörjade klinisk fas 1a i december 2018.

Finansiell utveckling

Bolaget har under året inte haft några väsentliga intäkter. De ökade kostnaderna speglar de insatser som krävts för att ta sig fram till och in i kliniska fas 1 studier med bolagets kandidat GT-002. Styrelsen har beslutat att byta redovisningsprincip och kostnadsföra externa utvecklingskostnader. Se mer kring detta under redovisningsprinciper. Förändringen tillämpas retroaktivt och jämförelsetalen har justerats.

Sammanläggning av aktier

Bolaget beslutade om en sammanläggning av aktier i mars 2018. Sammanläggning av aktier 1:4 innebar att fyra (4) befintliga aktier lades samman till en (1) aktie. Genom sammanläggningen minskade det totala antalet aktier i Bolaget från 20 613 091 till 5 153 272 aktier med ett kvotvärde om 0,44 SEK per aktie.

Aktien

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014. Bolaget genomförde ett listbyte till Nasdaq First North i april 2018. Första dag för handel i bolagets aktie och teckningsoption på Nasdaq First North var den 16 april 2018. Bolaget har valt att anlita Erik Penser Bank som Certified Advisor. Certified Advisor nås på Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm, Tel: 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Aktien handlas under kortnamnet GABA och med ISIN-kod SE00 1086 9552. Antal aktier uppgår efter sammanläggning av aktier till 5 153 272 stycken.

Optioner och övriga värdepapper

Gabather genomförde i december 2017 en emission av units bestående av aktier och optioner. Genom emissionen har Gabather emitterat 2 355 556 stycken teckningsoptioner. Fyra optioner gav innehavaren rätt att teckna en ny aktie till en kurs om 32 kronor under perioderna 17 – 31 oktober 2018 och 17 – 31 januari 2019. Aktiekursen understeg under perioden teckningskursen. Ingen teckning har skett.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2018 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram som löper under tre år fram till augusti 2021 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 63 000 personaloptioner, varav maximalt 18 000 för verkställande direktören och maximalt 9 000 vardera för nyckelpersonerna. En personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 42 kronor. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet har 82 795 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Vid årsstämman 2017 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 000 för verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för nyckelpersonerna. 3,96 personaloptioner berättigar innehavaren att förvärva 1 ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 46,44 kronor. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är omräknade till följd av den genomförda företrädesemissionen i 2017 och sammanläggningen av aktier. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2017-2019 har 413 973 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB. Då en tredjedel av detta program förfallit utan lösen kvarstår 275 982 teckningsoptioner vilket motsvarar maximalt 69 692 aktier.

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande utestående personaloptionsprogram att 152 487 nya aktier kan tillkomma och tidigare aktieägare spädas ut med 2,87 %.

Tidigare optionsprogram har avslutats.

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammet. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget. Företagets säte är Malmö.

Övriga upplysningar

Bolaget bildades under våren 2014.

Byte av redovisningsprincip för Balanserade utvecklingskostnader. Se not 1 Redovisningsprinciper, för tillämpning.

Se årsredovisning