Se pressmeddelande

Gabather AB (publ) rapporterar härmed att bolaget erhållit rapporten gällande Fas 1a-studien i friska frivilliga försökspersoner med den GABAA selektiva läkemedelskandidaten GT-002. Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad Fas 1a-studie i friska frivilliga försökspersoner med syfte att studera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetiska egenskaper (upptag, plasmakoncentration och utsöndring) av GT-002.

Nivåerna av GT-002 som uppnåddes i plasma vid den högsta dosen är flera gånger högre än den beräknade effektiva dosen för terapeutisk effekt i människa vid upprepad dosering. Resultaten visar att GT-002 effektivt tas upp från tarmen till blodet och att det i princip är ett linjärt förhållande mellan dos och plasmakoncentration. Ingen negativ påverkan på blodbild, blodkemi eller på några organsystem kunde noteras i någon av försökspersonerna. Resultaten visade även att GT-002 inte har någon sedativ effekt vid de doser som testades.

”Det är uppmuntrande att resultaten från Fas 1a-studien visar att GT-002 är säker och väl tolererad, samt att en daglig dos med den unika formuleringen av GT-002 ger en plasmakoncentration som ligger väsentligt över den beräknade effektiva dosen i människa. Det är också mycket positivt att vi inte har observerat någon sedativ effekt, vilket har potential att tydligt differentiera GT-002 från andra GABAA modulatorer på marknaden – något som kan öppna för nya indikationer ”, säger Michael-Robin Witt, VD Gabather.

Resultaten som beskrivs i rapporten från fas 1a studien ligger till grund för planeringen och genomförandet av de efterföljande kliniska studierna. Möjligheten att genomföra en kombinerad MAD och "Proof of Concept"-studie i patienter undersöks.

 

Gabather AB

Michael Robin Witt, VD

Telefon: 0736872839

E-post: mrw@gabather.com

 

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank och nås på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

 

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är Certified Advisor.

Se pressmeddelande