Viewing entries in
Regulatoriska

Gabather föreslår företrädesemission om 33,1 mkr

Styrelsen för Gabather AB (”Gabather” eller ”Bolaget”), listat på AktieTorget, kallar till extra bolagsstämma för att genomföra en nyemission om 33,1 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Gabather: Forskning och utveckling

Gabather ger en uppdatering kring utvecklingen av toxikologiprogrammet och planerna på kliniska studier som nu planeras starta första halvåret 2018. I nya forskningsrön visar GT-002 på många för CNS-läkemedel attraktiva egenskaper.

Gabather söker nytt patent

Gabather har skickat in en patentansökan kring formuleringen av bolagets läkemedelskandidat, GT-002.

Gabather uppdaterar om patent i Indien

Med anledning av spekulationer kring godkännande av en patentansökan i Indien meddelar bolaget att slutgiltigt godkännande är försenat på grund av korrektion av typografiskt misstag.

Nyhet: Gabather lanserar ny hemsida.

Gabather lanserar en ny hemsida. Den finns tillgänglig genom samma adress som den tidigare hemsidan, www.gabather.com, men i en mer användarvänlig och uppdaterad tappning. Det införs även en funktion som gör det lättare att se vilka event Gabather kommer att vara närvarande på.

Gabather: Information kring köp och försäljning av aktier

Gabather meddelar att styrelsemedlemmen, Olov Sterner, den 21e september har sålt 70000 aktier till andra investerare vid sidan om börshandeln. En av köparna är Gabathers VD Bert Junno som förvärvat 12500 aktier.

Gabather: Ändring av styrelse föreslagen till årsstämman

Med ändring av det förslag som fanns med i kallelsen till årsstämman i Gabather AB (publ) föreslår aktieägare som, vid tidpunkten för kallelsens offentliggörande, kontrollerar sammanlagt 20,31 % av rösterna i bolaget att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och att omval sker av styrelseledamöterna Svein Mathisen, Bert Junno, Olov Sterner och BG Svensson samt att nyval sker av Gunilla Ekström. I övrigt kvarstår de förslag som presenterades i kallelsen till årsstämman.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i GABATHER AB (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 7 juni 2016 kl. 16.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas.

Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende pågående företrädesemission med anledning av toxikologisk studie.

Gabather AB (publ) har upprättat ett tillägg till det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 8 april 2015 avseende inbjudan till teckning av aktier i bolaget. Tillägget är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet. Tillägget har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.gabather.com samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se

Gabather offentliggör prospekt och ny information

Prospektet avseende företrädesemission i Gabather har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.gabather.com. Prospektet innehåller ny finansiell information.