Nya in-vivo studier påbörjade under oktober månad

Med stöd av finansiering ifrån Gabathers nya aktieägare kunde bolaget under oktober starta det pre-kliniska utvecklingsprogram som annonserats i noteringsmemorandumet. Nya avtal har träffats med ledande underleverantörer av läkemedelssubstanser och tjänster. Gabather kommer att återkomma löpande med annonsering av för bolaget viktiga utvecklingsresultat.

Gabather presenterar sig på aktieägarmöten

Den 1 oktober 2014 avslutades teckningstiden i Gabathers noteringsemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Nyemissionen tecknades till 15,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 212 %. Gabather tillfördes därmed cirka 6,4 MSEK efter emissionskostnader. Första handelsdag på AktieTorget för Gabathers aktie och teckningsoption var den 3 november 2014. Nu finns tillfälle att träffa Gabathers VD Bert Junno vid investerarträffar i Malmö (11e november), Göteborg (12e november) och Växjö (13e november).

 

Gabather noteras på AktieTorget den 3 november 2014

Den 1 oktober 2014 avslutades teckningstiden i Gabathers noteringsemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Nyemissionen tecknades till 15,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 212 %. Gabather tillfördes därmed cirka 6,4 MSEK efter emissionskostnader. Första handelsdag på AktieTorget för Gabathers aktie och teckningsoption är den 3 november 2014.

AktieTorget: Marknadsmeddelande 193/14 – Gabather AB noteras på AktieTorget den 3 november 2014

Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget
Read entire market message from AktieTorget

For an english version of this market notice, please see the attached english document
Första handelsdag på AktieTorget för Gabathers aktie och teckningsoption är den 3 november 2014. Kortnamnet för aktien är GABA och för teckningsoptionen GABA TO 1.

Villkor för TO 1: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) aktie till priset 4,50 SEK. Teckningsoptionen kan utnyttjas till teckning vid två fastställda tillfällen, det första från och med den 2 mars 2015 till och med den 6 mars 2015, det andra från och med den 18 maj 2015 till och med den 22 maj 2015.

Information om aktien:

Kortnamn GABA
Aktienamn Gabather
ISIN-kod SE0006257531
Orderbook ID 103566
Org.nr. 556970-5790
Kvotvärde 0,11 SEK
Första handelsdag Den 3 november 2014
Antal Aktier 9 400 000
Marketsegment/ no MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no Other Equities/227
MIC Code XSAT

Information om teckningsoptionen:

Kortnamn GABA TO 1
ISIN-kod SE0006257549
Orderbook ID 103567
Första handelsdag Den 3 november 2014
Sista handelsdag Den 20 maj 2015
Teckningsperiod Den 2 mars 2015 till och med den 6 mars 2015 Den 18 maj 2015 till och med den 22 maj 2015
Villkor En (1) TO 1 ger rätt att teckna en (1) aktie till priset 4,50 SEK
Marketsegment/ no MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no Other Equities/227
MIC Code XSAT

Stockholm den 24 oktober 2014

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via
e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget
Read entire market message from AktieTorget

Noteringsemissionen kraftigt övertecknad

Den 1 oktober 2014 avslutades teckningstiden i Gabathers noteringsemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Nyemissionen tecknades till 15,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 212%. Gabather tillförs därmed cirka 6,4 MSEK efter emissionskostnader och har efter noteringsemissionen 187 ägare. Avräkningsnotor skickas ut den 6 oktober.

Idag är sista dagen för teckning av units

Idag avslutas teckningstiden i Gabather AB:s noteringsemission av högst 2 400 000 aktier samt lika många teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs Gabather 7 200 000 kronor och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare 10 800 000 kronor före emissionskostnader. Gabather har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units för 4 450 000 kronor, vilket motsvarar 62 procent av emissionsbeloppet.

 

Förtydligande – teckningsåtagande

Den 17 september 2014, inleddes Gabathers nyemission om 7 200 000 kronor inför notering på AktieTorget. Nyemissionen pågår till och med den 1 oktober 2014. Gabather har i noteringsemissionen erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units för 4 450 000 kronor, vilket motsvarar 62 procent av emissionsbeloppet. På sida 25 i Gabathers noteringsmemorandum under rubriken ”Aktiekapitalets utveckling” framgår att en nyemission om 2 500 000 aktier genomförts tidigare under 2014.

Idag inleds teckningstiden inför notering på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i Gabather AB:s noteringsemission av högst 2 400 000 aktier samt lika många teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs Gabather 7 200 000 kronor och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare 10 800 000 kronor före emissionskostnader. Gabather har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units för 4 450 000 kronor, vilket motsvarar 62 procent av emissionsbeloppet

Nyemission inför notering på AktieTorget

Gabather AB är ett läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet och sin läkemedelsutveckling på områden med stor potential och som har intressanta läkemedelskandidater under utveckling. Bolagets avsikt är att dessa läkemedelskandidater ska uppvisa god effekt, men med mindre biverkningar än de som finns på marknaden idag. I samband med noteringen söker Gabather kapital för att utveckla de ledande läkemedelskandidaterna samt för att möjliggöra en ansökan till läkemedelsmyndigheterna för att erhålla tillstånd att inleda kliniska studier. Med anledning av noteringsemissionen, vilken inleds den 17 september 2014, publiceras härmed memorandum, optionsvillkor, teaser och anmälningssedel på Gabathers och AktieTorgets respektive hemsida.

 

Bert Junno (tidigare VD för WntReseach) tar nytt bolag till AktieTorget

Gabather AB, med VD Bert Junno, planerar för en noteringemission på AktieTorget under september/oktober 2014. Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. I samband med noteringen kommer Gabather söka kapital för att utveckla de ledande läkemedelskandidaterna samt för att möjliggöra en ansökan till läkemedelsmyndigheterna för att erhålla tillstånd att inleda kliniska studier.