Förtydligande kring presentationen den 7e december

Gabather presenterade den 7e december bolagets utveckling på Aktiespararnas arrangemang, ”Den Stora Aktiedagen”. Fokus i presentationen var att presentera bolagets betydande framsteg med utvecklingen av nya läkemedel och det unika fyndet av en ny verkningsmekanism för bolagets läkemedelskandidat GT-002.

Lovande resultat ifrån utvecklingen av Gaaba-002

De första resultaten ifrån Gabathers samarbete med School of Medical Sciences, University of New South Wales (UNSW) i Sydney är nu färdiga (A). Samtidigt har bolaget fått nya lovande resultat ifrån andra underleverantörer (B).

Information kring nya utvecklingsresultat och samarbete i Japan

Gabather har under de senaste två månaderna fortsatt med utvecklingen av ett antal substanser och undersökt dem bl.a. med avseende på anti-psykotiska effekter. I en psykosmodell uppvisade Gaaba-004 en minskad effekt med avseende på vissa djurreaktioner på ett likartat sätt som Clozapine i samma doseringsområde (1 mg/kg). Gaaba-004 hade i likhet med Gaaba-002 inga sedativa (bedövande) effekter. I försök med en annan substans, Gaaba-005, förekom inga anti-psykotiska egenskaper men ämnet var inte heller sedativt.

Gabather har tecknat ett forskningsavtal med UNSW

Gabather har tecknat ett forskningsavtal med School of Medical Science, University of New South Wales, i Sydney, Australien. Avtalet omfattar uppdragsforskning för att undersöka olika funktioner och egenskaper hos Gabathers läkemedelssubstanser. Arbetet kommer att genomföras i nära samarbete med Gabathers personal.

Insider minskar innehav

Mogens Nielsen, forskningschef, har avyttrat 35.000 aktier i enlighet med existerande lock-up avtal. Avyttringen har skett på grund av privatekonomiska skäl.

Gabather tillförs 9,3 MSEK efter 99% teckningsgrad för TO1

I samband med Gabather AB:s noteringsemission i september 2014 nyemitterades 2 400 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Den andra och sista teckningsperioden avslutades den 22 maj 2015. Under den andra teckningsperioden tecknades 2 178 338 aktier vilket innebär att Gabather tillförs ytterligare cirka 9,3 MSEK efter emissionskostnader om cirka 500000 kronor. I den första teckningsperioden tecknades 201023 optioner. Totalt har i båda perioderna 2379361 teckningsoptioner utnyttjats. Resultatet blir att mer än 99 % av tidigare utestående optioner kommer att omvandlas till aktier.

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2015 kl. 14.00 i Grand Hotel Lund, Bantorget 1, 221 04 Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30.

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner 18-22 maj 2015

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i september 2014 kan aktier tecknas under perioden 18 – 22 maj 2015. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för 4,50 kronor. Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 20 maj 2015 eller utnyttjas senast den 22 maj 2015 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.

Resultatrapport ifrån pre-klinisk utveckling

Gabather har under våren tagit flera viktiga steg för att utveckla bolagets läkemedelskandidater för oral administrering. Framförallt kan bolaget rapportera en framgångsrik studie där en av bolagets läkemedelskandidater Gaaba-002 visades vara effektiv i en psykosmodell.

VD ökar ägande i Gabather

Bert Junno, VD och Styrelsemedlem i Gabather AB, har ökat sitt innehav i Gabather med 20000 aktier.

Insider minskar innehav

Olov Sterner, Styrelsemedlem i Gabather AB, har avyttrat 10 % av sitt aktieinnehav motsvarande 55 125 aktier. Avyttringen har skett på grund av privatekonomiska skäl. Detta helt i enlighet med det lock-up avtal som han har tecknat med bolaget.

Ökning av aktiekapital med anledning av nyttjade teckningsoptioner

Under den första av två teckningsperioder för Gabathers teckningsoption nyttjades 201 023 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. Gabather tillförs därmed cirka 0,9 MSEK. Nästa och sista teckningsperioden pågår 18 – 22 maj 2015.

Idag inleds den första teckningsperioden för TO 1

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i september 2014 kan aktier tecknas under perioden 2 – 6 mars 2015 eller 18 – 22 maj 2015. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för 4,50 kronor. Idag inleds den första teckningsperioden. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.