Nyhet: Gabather lanserar ny hemsida.

Gabather lanserar en ny hemsida. Den finns tillgänglig genom samma adress som den tidigare hemsidan, www.gabather.com, men i en mer användarvänlig och uppdaterad tappning. Det införs även en funktion som gör det lättare att se vilka event Gabather kommer att vara närvarande på.

Gabather: Information kring köp och försäljning av aktier

Gabather meddelar att styrelsemedlemmen, Olov Sterner, den 21e september har sålt 70000 aktier till andra investerare vid sidan om börshandeln. En av köparna är Gabathers VD Bert Junno som förvärvat 12500 aktier.

Nyhet: Gabather i Investeringstipset

58 miljarder dollar. Så stor är marknaden som det svenska läkemedelsbolaget Gabather tar sikte mot. I höst tar bolaget också några viktiga steg på vägen. Man öppnar både sitt eget labb och inleder marknadsföringen av sin första läkemedelskandidat.

Gabather: Ändring av styrelse föreslagen till årsstämman

Med ändring av det förslag som fanns med i kallelsen till årsstämman i Gabather AB (publ) föreslår aktieägare som, vid tidpunkten för kallelsens offentliggörande, kontrollerar sammanlagt 20,31 % av rösterna i bolaget att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och att omval sker av styrelseledamöterna Svein Mathisen, Bert Junno, Olov Sterner och BG Svensson samt att nyval sker av Gunilla Ekström. I övrigt kvarstår de förslag som presenterades i kallelsen till årsstämman.

Gabather: Nya viktiga resultat ifrån utvecklingen av GT-002.

Gabathers läkemedelskandidat GT-002 mot psykos har undersökts med avseende på dess egenskaper vid oral administration i en djurmodell. Resultaten är mycket lovande och indikerar att ett framtida läkemedel baserat på GT-002 kan ges oralt. Mätningar gjordes över tid på blodplasma för att undersöka hur GT-002 tas upp i kroppen såväl som hur den penetrerar blod-hjärnbarriären.

Gabather: Sista dag för handel med BTA

Under april månad 2016 genomförde Gabather AB en företrädesemission. Sista dag för handel med BTA (Betald tecknad aktie) kommer att äga rum onsdag den 25 maj 2016 och stoppdagen är den 27 maj 2016. BTA kommer att omvandlas till aktier och beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 31 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i GABATHER AB (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 7 juni 2016 kl. 16.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas.

Gabather: Företrädesemission i Gabather AB övertecknad

Teckningstiden i Gabather AB:s företrädesemission avslutades den 28 april 2016. Sammantaget tecknades företrädesemissionen till cirka 213 procent varav omkring 98 procent, motsvarande 31,6 Mkr tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 2 procent motsvarande 0,8 Mkr, tecknades och tilldelades aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs Gabather således cirka 32,4 Mkr före emissionskostnader. Inga emissionsgarantier har tagits i anspråk

Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende pågående företrädesemission med anledning av toxikologisk studie.

Gabather AB (publ) har upprättat ett tillägg till det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 8 april 2015 avseende inbjudan till teckning av aktier i bolaget. Tillägget är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet. Tillägget har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.gabather.com samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se

Gabather: Ingen observerad toxicitet i MTD-studie

Gabather har nu genomfört den första delen av de toxikologiska studier som krävs för att få bolagets läkemedelskandidat GT-002 validerad inför ansökan om kliniska studier. Det var en så kallad MTD (maximum tolerated dose) studie där den högsta tolererade dosen söktes i två arter. Ingen toxicitet kunde observeras även vid de högsta gränsnivåerna.

Gabather offentliggör prospekt och ny information

Prospektet avseende företrädesemission i Gabather har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.gabather.com. Prospektet innehåller ny finansiell information.

Gabather: Nya resultat ifrån utvecklingenav GT-002

Gabather har i ett flertal forskningsstudier undersökt verkningsmekanismen hos GT-002. Resultaten tyder på att Gabather har en möjlighet att utveckla ett ”first-in-class” läkemedel för behandling av psykos med avsaknad av allvarliga biverkningar.