Nyemissionen i Gabather är slutförd

Gabather har slutfört den emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 13 november 2017. Se mer här.

Gabather AB tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport

Styrelsen i Gabather har beslutat om att tidigarelägga offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017 med anledning av att styrelsen föreslagit en extra bolagsstämma att besluta om nyemission.

KALLELSE TILL extra bolagsstämma i Gabather (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org. nr 556970-5790, kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 november 2017 kl. 10.00 på Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö.

Gabather föreslår företrädesemission om 33,1 mkr

Styrelsen för Gabather AB (”Gabather” eller ”Bolaget”), listat på AktieTorget, kallar till extra bolagsstämma för att genomföra en nyemission om 33,1 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Gabather: Forskning och utveckling

Gabather ger en uppdatering kring utvecklingen av toxikologiprogrammet och planerna på kliniska studier som nu planeras starta första halvåret 2018. I nya forskningsrön visar GT-002 på många för CNS-läkemedel attraktiva egenskaper.

Gabather söker nytt patent

Gabather har skickat in en patentansökan kring formuleringen av bolagets läkemedelskandidat, GT-002.