iStock_62813710_XLARGE.jpg
iStock_75143251_XXXLARGE (1).jpg
iStock_71211969_XXXLARGE.jpg
iStock_62813710_XLARGE.jpg

Om oss | Historik


Företrädesemission i sammandrag

SCROLL DOWN

Om oss | Historik


Företrädesemission i sammandrag

Sammanfattning

  • Styrelsen i Gabather har beslutat att genomföra en kapitalisering på cirka 62 MSEK genom nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare

  • Emissionslikviden ska finansiera Bolagets förestående Fas Ib/IIa-studie med GT-002, operationell drift av Bolaget samt Bolagets prekliniska forskningsprogram

  • Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 27 september 2019 berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller sex (6) aktier och en (1) vederlagsfri option

  • Teckningskurs för en unit är 36,00 SEK, motsvarande 6,00 SEK per aktie

  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen är 1 – 15 oktober 2019

  • Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar, under perioden 12 – 26 mars 2021, till teckning av en ny aktie till kurs 10,00 SEK

  • Teckningsoptionen kommer att noteras på Nasdaq First North Growth Market

  • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen fattas med stöd av emissionsbemyndigande lämnat vid årsstämman den 22 maj 2019

  • Företrädesemissionen är säkerställd upp till 80 procent av emissionsbeloppet, motsvarande ett belopp om cirka 49,5 MSEK, genom emissionsgarantier från externa investerare

Presentationstillfällen

Med anledning av förestående emission bjuder Gabather in till presentation av bolaget enligt nedan.

 

9 oktober 2019, kl. 12:00, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 i Stockholm, Anmälan görs till seminarium@penser.se

10 oktober 2019, kl. 18:00, Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö, Anmälan görs till event@gabather.com

iStock_75143251_XXXLARGE (1).jpg

Om oss | Marknad


Bakgrund och Motiv

Om oss | Marknad


Bakgrund och Motiv

Gabather har under 2019 tagit viktiga steg i utvecklingen av Bolagets läkemedelskandidat GT-002. Under juni månad rapporterades slutresultat från Bolagets Fas Ia-studie som pågått under våren. I studien, som var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad, testades enstaka och stigande doser av GT-002 i friska försökspersoner. Inga läkemedelsrelaterade biverkningar observerades samtidigt som GT-002 visade på mycket goda farmakokinetiska egenskaper, såsom upptagningsförmåga, plasmakoncentration och utsöndring.

Vidare har Gabather under 2019 rapporterat positiva resultat från tre prekliniska studier som visar att GT-002 har pro-kognitiva egenskaper, vilket visades genom signifikant förbättring av minnesförmågan i friska djur. Därtill visades substansen signifikant förbättra social kognition samt ha antidepressiva egenskaper. Resultaten kommer att presenteras vid mötet för ”American Society for Neuroscience” i Chicago i oktober 2019.

Tack vare goda prekliniska och kliniska resultat har Gabather valt att genomföra en kombinerad Fas Ib/IIa-studie där multipla stigande doser i ett första skede testas i friska försökspersoner (Fas Ib) och i ett andra skede i patienter (Fas IIa). Det primära syftet med studien är att undersöka säkerhet och tolerans vid upprepad dosering av GT-002, men studieupplägget medger även en möjlighet att studera potentiella effekter på mild kognitiv nedsättning och depression.

I syfte att finansiera den kombinerade Fas Ib/IIa-studien med GT-002 samt den fortsatta verksamheten genomför Gabather förestående Företrädesemission. Nettolikviden om cirka 54 MSEK efter emissionskostnader avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning:

 ·       Bolagets kommande kliniska Fas Ib/IIa-studie, omkring 25 MSEK

·       Löpande verksamhet och intensifierad affärsutveckling fram till och med år 2021, omkring 20 MSEK

·       Prekliniskt forskningsprogram som syftar till att identifiera ytterligare läkemedelskandidater, omkring 5 – 10 MSEK

I det fall samtliga optioner nyttjas för teckning av aktier kommer Gabather att erhålla ytterligare 17 MSEK vilka avses finansiera en långtidstoxikologisk studie med GT-002 och förstärka Bolagets position inför potentiella partnerförhandlingar.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

25 september 2019            Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

26 september 2019            Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

27 september 2019            Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

30 september 2019            Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

1 – 11 oktober 2019           Handel i uniträtter

1 – 15 oktober 2019           Teckningsperiod

18 oktober 2019                 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

12 – 26 mars 2021              Period för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner

iStock_71211969_XXXLARGE.jpg

Om oss | Strategi


Kort om Gabather

Om oss | Strategi


Kort om Gabather

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskningsledarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen. Gabather är noterat på First North.

Gabather inriktar sig på fyra fokusområden: antipsykotiska läkemedel, antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel (inkluderande behandling av Alzheimers sjukdom). Eftersom många patent för välkända mediciner börjar upphöra och generiska kopior trycker ner vinsten för de stora läkemedelsföretagen, finns det i dagsläget en stor efterfrågan på ny utveckling inom Gabathers fyra fokusområden. Bolaget har valt att huvudsakligen inrikta sig på utveckling av antipsykotiska läkemedel med en fortsatt produktutveckling av substansen GT-002. Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 15 miljarder dollar år 2014. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Läkemedelsutveckling tar lång tid från idé till en färdig produkt som godkänns för försäljning på marknaden. För att få uppmärksamhet från stora läkemedelsföretag krävs oftast att en läkemedelskandidat har nått ”Proof-of-Concept” i människa i fas 2. Därför är det av avgörande betydelse att Bolaget attraherar tillräcklig finansiering för att kunna ta sig till Proof of Concept inom utvecklingsprocessen av läkemedelskandidaten. Däremot kan ett licensavtal göras i tidigare stadier för de mest gångbara projekten när det finns resultat från människoceller in-vitro och när prediktiva djurmodeller finns. Andra potentiella vägar är samriskföretag eller t.ex. utvecklingspartnerskapsprogram, vilket är en attraktiv strategi då en sådan utveckling har klara milstolpar samt delade kostnader och risker.