VIKTIG INFORMATION!

Informationen på denna del av Gabathers webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Gabather ("Värdepapper") till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Gabather.

Gabather förbehåller sig rätten att enligt eventuellt undantag acceptera teckning från en person som befinner sig i eller är skriven i en jurisdiktion där deltagande annars skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen").

För att ta del av informationen på denna del av Gabathers webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Gabathers webbplats.

Villkor för Företrädesemissionen
Gabather har idag den 8 februari 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 juni 2022, beslutat att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

  • Företrädesemissionen omfattar högst 3 406 822 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader.
  • Den som på avstämningsdagen den 15 februari 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 3,80 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Gabather (pre-money) om cirka 51,8 MSEK.
  • Sista dag för handel i Gabathers aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 februari 2023 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 februari 2023.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med 17 februari till och med 6 mars 2023.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med 17 februari till och med 1 mars 2023.
  • Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 17 februari 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 11, 2023.
  • Gabather har erhållit teckningsförbindelser om cirka 138 000 SEK, motsvarande totalt cirka 1,1 procent av Företrädesemissionen.
  • Gabather beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 8 mars 2023.

Dokument

Memorandum