Samtliga styrelseledamöter är valda fram till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att i förtid frånträda sitt uppdrag. För iakttagande av bolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning har Gabather upprättat och antagit en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter. Med beaktande av Gabathers storlek har styrelsen inte inom sig upprättat särskilda kommittéer eller utskott.

Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har inte heller frivilligt valt att följa den.