1§ Företagsnamn 
Bolagets företagsnamn är Gabather AB. Bolaget är publikt (publ). 

2§ Styrelsens säte  
Styrelsen har sitt säte i Södertälje kommun, Stockholms län.

3§ Verksamhet 
Bolaget ska vara aktivt med läkemedelsutveckling och därmed förenlig verksamhet. 

4§ Aktiekapital 
Aktiekapitalet utgör lägst 2 925 000 kronor och högst 11 700 000 kronor

5§ Aktieantal 
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000. 

6§ Styrelse 
Styrelsen består av 3-8 ledamöter med högst 5 suppleanter.  

7§ Revisorer 
Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor eller revisorssuppleant utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. 

8§ Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. 

För att delta i stämma ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § tredje  stycket aktiebolagslagen (2005:551), dels ha anmält sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. I anmälan ska, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

9§ Bolagsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10§ Räkenskapsår 
Räkenskapsår är 0101 - 1231. 

11§ Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.